Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelent a honvédelmi tárca 2020. évi költségvetésének zárszámadása

Zárszámadás

Természetesen a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló jogszabály részeként. Ahogy tavaly, úgy most is kiemelnék és idéznék belőle egy-két érdekesebb részt, de ez nem pótolja a teljes normaszöveg átolvasását, biztosan vannak még benne említésre érdemes részek.

2020-ban elsődleges prioritásként a haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, egyúttal a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi HHP) kiemelt beszerzéseinek végrehajtása, valamint Magyarország nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett.

Célként került megfogalmazásra többek között a stabilizált haderőstruktúra megerősítése és az önkéntes tartalékos rendszerek további fejlesztése, az irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának növelése, az MH humán erőforrás megtartó-képességének javítása. Fontos szerep hárul az MH szervezeteire a tömeges bevándorlás hatékony kezelése, ezzel összefüggésben a határvédelem fokozott biztosítása, a terrorfenyegetettség csökkentése kapcsán.

A nagyívű fejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. 2020. évben kormányzati döntés alapján a katona állomány 2019. évhez képest további illetményfejlesztésben részesült, a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában az új jogállási törvény szerinti garantált illetményfejlesztés valósult meg. A fejezet az egészségügyben foglalkoztatottak, valamint a szakképzésben dolgozók ágazati bérfejlesztését is végrehajtotta.

A forgószárnyas képesség nemcsak minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű és közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzésének folytatásával, hanem a meglévő orosz technikai eszközök ipari felújításával is erősödött. A légierő képesség palettájának szélesítése, fejlesztése érdekében a katonai rámpás szállító repülőgépek beszerzése 2020-ban a szerződés aláírásával, egy részének előlegként történő kifizetésével megkezdődött.

A „Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján további jelentős előlegkifizetés történt 2020-ban. A gépesített lövész képesség fejlesztése keretében a vállról indítható páncéltörő fegyverrendszerek beszerzései részben megvalósultak, illetve további teljesítések várhatók a következő évben. Ugyanezen képesség fejlesztése terén áttörés történt a régóta várt páncélozott többcélú harcjárművek vonatkozásában is, a szerződés szerinti teljesítésekre került sor 2020-ban és ezen képességhez kapcsolódóan újabb beszerzések várhatók 2021-ben.

A különböző haditechnikai eszközök – helikopterek, harckocsik, önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű – tűzerejének növelése érdekében fedélzeti géppuskák és toronyfegyverzet, illetve a harckocsi, tüzér, páncélozott moduláris harcjármű és helikopter képesség érdekében különböző típusú lőszerek beszerzésére kerül sor.

A nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében a közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása keretében a közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer részeként rakéták, radarok és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzések megvalósítására kerül sor. A földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség kialakításához kapcsolódóan – a légvédelmi rakéta fegyverzet MH légierő vezetési irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében – műveleti központ beszerzésére került sor.

A radar képesség kialakítása érdekében aktív háromdimenziós radarok kerülnek beszerzésre, melyhez kapcsolódó szerződés 2020. évi része kifizetésre került. A föld-levegő (Mistral) rakéták beszerzéshez kapcsolódó radarrendszer (MCP) modernizációja 2020-ban is folytatódott. A „Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése, kézifegyver” programon belül 2020-ban is különféle lövészfegyverek és ezekhez tartozó kiegészítő tartozékok beszerzése valósult meg a 2018. évi szerződés alapján, melyhez a kapcsolódó, NATO beszerzési ügynökségén keresztüli lőszerbeszerzések kifizetései is párosultak.

A Zrínyi HHP keretében, a 2020-ban rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett a Laktanya Fejlesztési Koncepció (a továbbiakban: LFK) megvalósítása továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére fókuszált. Ennek keretében folytatódtak a munka- és életkörülmények
javítása céljából az ingatlanfejlesztések kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2020- ban is: az MH Pápa Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis infrastrukturális fejlesztéseire. A két repülőteret illetően a fejlesztéseket össze kellett hangolni a – Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében támogatott – kecskeméti repülőtér kettős (katonai-polgári) hasznosítási feladataival.

A különböző átcsoportosításokból érdekes tétel 36.938.000.000 Ft a „Gépesített lövész képesség fejlesztés – Gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése” feladat végrehajtására. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HM között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet javára 100.000.000 Ft került átadásra a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében.

A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 385.700.000 Ft került biztosításra a KNBSZ részére, a Nemzeti Információs Államtitkár és a kormánybiztos, valamint apparátusuk működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére. A HM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Debreceni Egyetem) között létrejött megállapodás értelmében 20.000.000 Ft kerül átadásra a „Bevezetés az űreszközök üzemeltetésébe” megnevezésű képzés beindítása érdekében.

A HM fejezet 2020. évi költségvetési létszáma 28.001 főben került jóváhagyásra. A fejezet 2020. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra. Az előirányzat teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a létszám 2019. évhez viszonyítva valamennyi állománykategóriában emelkedett. A fejezet létszáma a 2019. évihez viszonyítva 862 fővel, ebből a katonák létszáma 649 fővel emelkedett.

Korábban miniszterelnöki döntés született arról, hogy a honvédelmi célra feleslegessé (inkurrenssé) minősített különféle haditechnikai eszközök értékesítéséről való döntés a kormánybiztos hatáskörébe kerül át. A kormánybiztos döntésének előkészítéséhez szükséges adatokat a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály a titkárság irányába, ezen kívül a HM VFF több alkalommal szervezte meg és bonyolította le a kormánybiztos által meghatározott inkurrencia-megtekintéseket az érdeklődő – elsősorban külföldi – potenciális vevők részére.

A HM VFF javaslata alapján betervezésre került az IK-32 inkurrencia-nyilvántartó szoftver elérhetőségének biztosítása a kormánybiztos  titkársága részére, az értékesítésre vonatkozó döntéshozatal hiteles adattámogatása céljából. Mivel a Zrínyi HHP keretében számos régebbi típusú haditechnikai eszköz kerül kiváltásra, az ezidáig letárolásra került, illetve a jövőben feleslegessé váló haditechnikai eszközök felhalmozódásának elkerülése érdekében a HM és az MHP a döntéshozatalra jogosult vezetők elé több javaslatot is előterjesztett.

Az előirányzatok teljesülése kapcsán kiemelhető, hogy a harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseknél, tekintettel a feladatok előzetesen tervezett ütemezésének elhúzódására, 2020. évben a rendelkezésre álló előirányzatnak csak a 4.157.200,000 Ft 25%-a került felhasználásra. A „Gripen bérleti díj” feladat kapcsán jóváhagyott 51.574.400.000 Ft összegű módosított előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

A Honvéd Vezérkar főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. A programban 2020. évben mindösszesen 21 fő vett részt. Ebből 13 fő hallgató és 8 fő oktató teljesített szolgálatot. A program díjának a kiegyenlítése 2020-ben két alkalommal történt, összesen 1.869.400.000 Ft került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.

Érdekesség a beszerzések árfolyamkitettsége, tekintettel arra, hogy a haderőfejlesztések árfolyamváltozásai miatt keletkezett forrásigény biztosítása érdekében biztosított pótelőirányzat összege 2.461.000.000 Ft volt.  Az MH szállítórepülőinek külföldi szállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2020. évben összesen 425 külföldi út került elrendelésre, melyek során honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint 135 db kiképzési repülés és 5 db MEDEVAC feladat került végrehajtásra.

Az MHP Haditechnikai Csoportfőnökség rendelkezési jogkörébe tartozó 2020. évi előirányzatok felhasználása a harcászati rádiók beszerzésére, haditechnikai eszközök beszerzéseire, úgymint a harckocsi és tüzér eszközök, a lánctalpas gyalogsági harcjármű, a vállról indítható páncéltörő képesség, a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség, az aktív háromdimenziós radarok és passzív radarok beszerzése és hadrendbe állítása, a könnyű, többcélú katonai helikopterek, a közepes kategóriájú többcélú helikopterek beszerzése, az MH szállítórepülőgép képesség kialakítása, Link-16BU beszerzése, fedélzeti fegyver beszerzése, MCP modernizáció, valamint a MEDEVAC képesség kialakítása feladatokra terjedt ki.

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés a harckocsi és tüzérképesség fejlesztésére, a katona egyéni harcászati felszerelésének fejlesztésére és lőszerbeszerzésre, a vállról indítható páncéltörő képesség kialakítására, közepes katonai szállítógép beszerzésére, pilótabérlésre, TA-24 GPS beszerzésre, a páncélozott többcélú moduláris járművekre, lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztésére, az aktív háromdimenziós radarok rendszerintegrációs feladatainak elvégzése érdekében szolgáltatásokra, a földi telepítésű légvédelmi rakéta központ (SAMOC) fejlesztésére, illetve új harcászati rádiócsalád beszerzésére.

Számomra a legérdekesebb kiadás kétség kívül az volt, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) részére 4.900.000.000 Ft került biztosításra a károskód és víruselemző képesség kialakítása érdekében. Nyilván a világ összes pénzét el lehet költeni ezen a területen, de ez már önmagában egy figyelemre méltó összegnek tűnik számomra. A KNBSZ 2020. évben 39 nemzetközi képviseletet (30 külföldi állomáshelyen attasé hivatalt, 1 hazai bázisról működtetett regionális attaséhivatalt, 4 biztonság védelmi főtiszti képviseletet, és 5 hírszerző műveleti főtiszt képviseletet) valamint 11 egyéni NATO/EU beosztást működtetett, ezáltal katonadiplomáciai területen mintegy 40 országban képviselte Magyarország érdekeit.

A NATO Biztonsági Beruházási Program Magyarországot érintő képességcsomagjainak megvalósítása 2020. évben is folytatódott. Az összességében 11 képességcsomag 122 projektje közül jelenleg 53 projekt van előkészítési, vagy végrehajtási szakaszban, 4 projekt törlésre került. A fennmaradó projektek megvalósultak, NATO általi műszaki és pénzügyi zárásuk részben, vagy teljesen befejeződött.  Magyarország vonatkozásában jelen állapot szerint az alábbi fejlesztések, képességcsomagok megvalósítása van folyamatban:

– a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás
érdekében szükségessé váló fejlesztések;

– az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerincradarok beszerzése és telepítése;

– a NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtéri fejlesztések;

– a NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítása;

– a NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai rendszer (DCIS) kiépítése;

– Stratégiai Légi Szállítási képesség a SACEUR felelősségi körzetén belül (Pápa)
képességcsomag megvalósítása;

– a védekező és támadó légi eszközök képességcsomag (Kecskemét) megvalósítása;

– a tömeges üzemanyag tárolás (Pápa) képességcsomag megvalósítása;

– a NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU) (Székesfehérvár) képességcsomag
megvalósítása;

– a fogadás, állomásoztatás és továbbmozgatás (RSOM) (Várpalota, Pápa)
képességcsomag megvalósítása;

– a kiképzés (FIET) (Várpalota, Újdörögd) képességcsomag megvalósítása.

A képességcsomagokban foglalt beruházások nagymértékben hozzájárulnak hazánk szövetségesi kötelezettségeinek teljesítéséhez, egyúttal az MH általános technikai és technológiai képességeit is emelik.

Az előirányzat biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Szövetségi Béketámogató Műveletekhez, a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NSPA) költségvetéséhez, az  NSPA által kezelt Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása (SALIS) és Tengeri szállítás (SEALIFT) programokhoz, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség (NAPMA) költségvetéséhez, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer (NAEW&C) parancsnokság és a Légi Előrejelző és Irányító Rendszer (AWACS) gépek működési kiadásaihoz, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) programhoz, a Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság (SHAPE) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a Minősített Készenléti Erők (GRF) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók nemzeteket terhelő (NBC) költségeihez.

Az előirányzat emellett biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) projekthez, az EU Műholdközpont (EU SatCen), a Hibrid Fenyegetések elleni Európai Kiválósági Központ, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást is.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom