Honvédelem és nemzetbiztonság

Újraszabályozták a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjét

Rendszeresítés

A honvédelmi miniszter 52/2020. (X. 8.) HM utasításának hatálya honvédelmi szervezetekre terjed ki. A norma szabályozni kívánja a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának teljes rendjét és folyamatát. A szövegének értelmezését fogalommagyarázat segíti, amely a bejegyzés végén olvasható.

Általános rendelkezések

A hadfelszerelés az MH rendszerébe való felvétele rendszeresítési határozattal, alkalmazásba vételi határozattal vagy ideiglenes használat engedélyezésével történik. Rendszeresítési határozattal kerül az MH rendszerébe a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység során kialakított, új fejlesztésű vagy egyéb szakági fejlesztés során kialakított hadfelszerelés. A rendszeresítési határozatot a Rendszeresítési Bizottság javaslatára az MH PK adja ki.

Alkalmazásba vételi határozattal kerül az MH rendszerébe:

 • a már rendszeresített hadfelszerelés, amelyen olyan mértékű műszaki fejlesztést hajtottak végre, hogy alapvetően módosultak annak harcászati-technikai paraméterei, megváltoztatva ezáltal a hadfelszerelés alkalmazhatóságának lehetőségét,
 • a hazai rendvédelmi szervek által már rendszeresített hadfelszerelés,
 • a bérleti vagy lízingszerződéssel használt hadfelszerelés az MH rendszerében tartás teljes időtartamára,
 • a nemzetközi szerződések alapján a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében és a NATO más eljárási szabályai, az amerikai katonai eladások rendszere, külföldi kormányok és más állami szervek által felajánlott hadfelszerelés,
 • bármely NATO- vagy EU-tagállam fegyveres szerveinél rendszeresített, használatba vett hadfelszerelés és az előző pontokba nem tartozó, külföldről történő behozatallal vagy hazai gyártótól beszerzett hadfelszerelés.

Az alkalmazásba vételi határozatot az MH PK adja ki.

Ideiglenes használat engedélyezésével kerül az MH rendszerébe a nemzetközi szerződés, valamint egyéb külön megállapodás alapján az MH részére – egy konkrét feladat végrehajtása vagy hiányzó képesség ideiglenes pótlása céljából – átadott hadfelszerelés .Az ideiglenes használat engedélyét – a rendszeresítésért felelős alkalmazó javaslatára – az MH PK adja ki.

Az MH szervezetébe már felvett szoftverek esetében – a KNBSZ-nél használt szoftverek kivételével – azok különböző verzióinak használatbavételét, valamint a használatbavétel menetét az MH PK intézkedésben szabályozza. Az MH szervezetébe felvett hadfelszerelést törölni kivonási határozattal lehet. A kivonási határozatot az MH PK adja ki.

A rendszeresítési, alkalmazásba vételi és a kivonási határozatokat – a KNBSZ-t érintő, valamint a rejtjelző eszközökre vonatkozó határozatok, továbbá a minősítési jelöléssel vagy a „Nem nyilvános!” kezelési jelzéssel ellátott határozatok kivételével – a HM hivatalos lapjában közzé kell tenni.

A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának kezdeményezéséért, továbbá a javaslat felterjesztéséhez szükséges dokumentumok kidolgozásáért az alkalmazó a felelős. A szakmai felelős feladata a hadfelszerelés használatának, technikai kiszolgálásának és a felülvizsgálati rendjének meghatározása.

A rendszerbekerülési eljárás, az Előkészítési Terv, valamint a kivonási eljárás és a Kivonási Terv

A rendszerbekerülési eljárás során meg kell vizsgálni, hogy kutatás-fejlesztési tevékenység vagy egyéb szakági fejlesztés eredményeként kialakított, a beszerzett, beszerzésre tervezett vagy használatba átvett hadfelszerelés megfelel-e az alkalmazó által jóváhagyott követelményeknek, a biztonságos használati és üzembentartási előírásoknak, valamint a hadfelszerelés az MH rendszerébe történő illeszkedését.

A rendszerbekerülési eljárás folyamatát az Előkészítési Tervben kell meghatározni. Az Előkészítési Tervet és annak módosítását az MH PK vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá. Az Előkészítési Tervet a szakmai felelős az alkalmazóval, valamint az érintett honvédelmi szervezetekkel együttműködve készíti el, amelyben meg kell határozni a részfeladatok felelőseit és a költségviselőket. Az Előkészítési Terv minden olyan tevékenységet és feladatot tartalmaz, amely a rendszeresítési, alkalmazásba vételi határozat meghozatalához szükséges.

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében a NATO közös finanszírozásból beszerzett és telepített NATO-tulajdonú, de valamely ok miatt feleslegessé vált eszköz vagy rendszer NATO részére történő felajánlását, visszaadását külön eljárásrend (Surplus Declaration) keretében kell végrehajtani. A felajánlást követő döntést a NATO Beruházási Bizottság (Investment Committee-IC) hozza meg.

A kivonási eljárás folyamatát a Kivonási Tervben kell meghatározni. A Kivonási Tervet az MH PK vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá. A Kivonási Tervet a szakmai felelős az alkalmazóval, valamint az érintett honvédelmi szervezetekkel együttműködve készíti el.

Katonai alkalmazhatóság vizsgálata, ellenőrző vizsgálatok

A katonai célokra való alkalmazhatóság megállapítása ellenőrző vizsgálatokkal és csapatpróba végrehajtásával történik. Az ellenőrző vizsgálatok és a csapatpróba egyes feladatai indokolt esetben egyidejűleg is elvégezhetők, amelynek indokoltságát az Előkészítési Tervben szerepeltetni kell. Az Előkészítési Terv jóváhagyása az egyes feladatok egyidejű végrehajtásának engedélyezését is jelenti, és ez esetben nem feltétele a csapatpróba megkezdésének a hadi megfelelőségi nyilatkozat rendelkezésre állása.

A mintadarabokra vonatkozó ellenőrző vizsgálatokat és a csapatpróbát a beszerzési eljárás során kell végrehajtani, amelyre az igényt az ajánlatkérőnek megküldött megbízásban kell jelezni. Az MH PK által kijelölt szervezet vizsgálja – a műszaki követelmények, továbbá jogszabályok, szabványok, gyártói előírások, szabályzatok előírásainak figyelembevételével meghatározott – szakmai, munkabiztonsági, munkaegészségügyi, környezetvédelmi és tűzvédelmi követelmények teljesülését.

A katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység és az MH PK által kijelölt szervezet vizsgálja az MH légijárművek tekintetében a műszaki követelményeknek, továbbá a jogszabályoknak, szabályzatoknak, szabványoknak, gyártói előírásoknak való megfelelést.

A hadfelszerelés katonai alkalmazhatósági vizsgálata abban az esetben kezdhető meg, ha az megfelel a hadfelszerelésre vonatkozó alábbi minimális alkalmazhatósági követelményeknek:

 • a részt vevő állomány ismeri az eszköz kezelését, alkalmazásának biztonsági előírásait,
 • biztosítottak a használat megkezdésének időpontjában a rendeltetésszerű használathoz szükséges feltételek, és
 • rendelkezésre áll az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni és kollektív védőeszközök első ellátmánya.

A hadfelszerelések ellenőrző vizsgálatát vizsgálati jelentéssel, illetve a hadi megfelelőségi nyilatkozat kiadványozásával kell zárni. Haditechnikai ellenőrző vizsgálatot nem kell végezni azon beszerzésre vagy telepítésre kerülő eszközök, berendezések és rendszerek esetében, amelyekre nézve – az arra feljogosított NATO-szervezetek – sikeres Előzetes rendszerátvételi, Formális vagy Végső rendszerátvételi eljárást folytattak le.

A rendvédelmi szervek által, valamint más NATO- vagy EU-tagállam fegyveres szerveinél rendszeresített, használatba vett hadfelszerelés esetén, a rendszerbe kerülést megelőzően az eljárásban érintett – az Előkészítési Tervben meghatározott – honvédelmi szervezetek feladata a hadfelszerelés megfelelőségéről és alkalmazhatóságáról való meggyőződés.

A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a haditechnikai ellenőrző vizsgálat és a csapatpróba az MH PK engedélyével részben vagy teljes egészében elhagyható, ha a rendszerbekerülési eljárásban érintett honvédelmi szervezetek képviselői a hadfelszerelés megfelelőségét és alkalmazhatóságát igazolják.

Az MH PK a hadfelszerelés ellenőrző vizsgálata során mentesítést adhat a megjelölt műszaki paraméter vizsgálata alól, ha az eszköz

 • akkreditált vizsgáló szervezet általi megfelelőségigazolása nem biztosítható,
 • vizsgálatának végrehajtása az eszköz maradandó sérülését okozná,
 • pótlása a HM részére különösen nagy vagyoni hátrányt okozna, vagy
 • pótlása sürgős feladat végrehajtása miatt nem lehetséges.

Szemlevizsgálatot kell végrehajtani a próba-, valamint ideiglenes használat engedélyezését megelőzően. A szemlevizsgálatot az alkalmazó kezdeményezésére az MH PK vagy az általa kijelölt személy rendeli el. A szemlevizsgálatot a MH PK által kijelölt szerv végzi el. A vizsgálat kiterjed a hadfelszerelés katonai alkalmazhatóságára, rendszerbe illeszthetőségére, munkabiztonsági, munkaegészségügyi, környezetvédelmi és tűzvédelmi követelmények szerinti megfelelőségére. A szemlevizsgálat részét képezi a jogszabályi megfelelőségi vizsgálat is. A szemlevizsgálat a benyújtott dokumentumok alapján is elvégezhető.

A szemlevizsgálatról készült jegyzőkönyv eredménye alapján az alkalmazó jogosult javasolni a hadfelszerelés ideiglenes használatát. Az MH PK vagy az általa kijelölt személy engedélyezi a próbahasználatot. Ha a szemlevizsgálat kifogást tartalmaz, akkor a hadfelszerelést a hiányosságok kiküszöböléséig nem bocsátható használtba.

A jogszabályi megfelelőségi és szabványossági vizsgálat a hadfelszerelések üzembe helyezésére és rendeltetésszerű, biztonságos használatára vonatkozó jogszabályi és szakági normatív előírások érvényesülésének ellenőrzésére terjed ki. A jogszabályi megfelelőségi és szabványossági vizsgálat végrehajtása az MHP, a szakmai felelős és az alkalmazó feladata.

A jogszabályi megfelelőségi és szabványossági vizsgálatról a végrehajtó szervezetek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet az MH PK által kijelölt szervezet és a szakmai felelős részére küldenek meg a hadi megfelelőségi nyilatkozat kiállítása érdekében.

A haditechnikai ellenőrző vizsgálat feladata a hadfelszerelés katonai célú megfelelőségének megállapítása, amely mérésekkel alátámasztva a hadműveleti követelményekben előírtak ellenőrzésén és a hadfelszerelés technikai alkalmazhatóságának és kezelhetőségének vizsgálatán alapul. Ennek keretében kell elvégezni a munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzést is.

A haditechnikai ellenőrző vizsgálat keretében az MH PK által kijelölt szervezet az adott hadfelszerelést

 •  saját kapacitásaival vizsgálja,
 • szolgáltatás keretében vizsgáltatja, vagy
 • más szervek által elvégzett vizsgálati eredményeket vesz figyelembe.

A haditechnikai ellenőrző vizsgálat esetén a műszaki dokumentációk alapján kell meghatározni a vizsgálat konkrét tartalmát, technológiai mélységét és a végrehajtás módját. Az ellenőrző vizsgálat – az eszköz bonyolultsága, műszaki-technikai sajátossága, valamint a megfelelőségre vonatkozó vizsgálati dokumentációk megléte szerint – lehet teljes körű vagy részleges. Az ellenőrzés szemlevizsgálattal helyettesítve teljes egészében elhagyható.

A haditechnikai ellenőrző vizsgálat során figyelembe vehető minden hivatalosan átadott, hiteles dokumentum, minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálati eredmény, valamint az akkreditált vizsgáló szervezet tanúsítványa.

Az MH PK által a vizsgálat végrehajtására kijelölt szervezet állapítja meg a haditechnikai ellenőrző vizsgálat tárgyát képező hadfelszerelés munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelőségét, valamint elvégzi a munkahigiénés vizsgálatokat és a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében kockázatértékelést. Az azonosított kockázatok képezik az alapját a csapatpróba során biztosítandó egyéni és katonai védőeszközök meghatározásának. Az egyéni és katonai védőeszközzel történő ellátás a szakmai felelős feladata.

Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálati eredmény az adott tevékenység elvégzésére akkreditált hazai, NATO- vagy EU-tagállamban működő szervtől fogadható el, és amelyet a katonai alkalmasság megállapítása során figyelembe kell venni. Emellett elfogadható további olyan objektív információ – hiteles vizsgálati eredmény, dokumentum, más NATO- vagy EU-tagállamban dokumentált tapasztalat, referencia, a társszervek általi használat vizsgálati és tapasztalati megállapításai –, amely kétséget kizáró módon igazolja a hadfelszerelés megfelelőségét, alkalmazhatóságát, és hatékonyabbá, valamint gazdaságosabbá teszi a megítélés folyamatát.

Ha a kapott dokumentációk alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hadfelszerelés megfelel az alkalmazhatóság követelményeinek, a haditechnikai ellenőrző vizsgálat részben vagy teljes egészében elhagyható.

A hadfelszerelés haditechnikai ellenőrző vizsgálatának a hadfelszerelés általánosan felmerülő üzemeltetési költségein felül megjelenő költségeit a szakmai felelős tervezi. A haditechnikai ellenőrző vizsgálatot Vizsgálati Jelentéssel kell lezárni. A sikeres jogszabályi megfelelőségi vizsgálatok és haditechnikai ellenőrző vizsgálatok alapján hadi megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. Eredménytelen vizsgálatok esetén a hadfelszerelést vissza kell adni a gyártónak vagy a beszerzőnek. Az ismételt vizsgálatok mélységéről az MH PK vagy az általa kijelölt személy dönt.

Csapatpróba

A csapatpróbáért felelős honvédségi szervezetet az MH PK parancsban jelöli ki. A csapatpróbáért felelős honvédségi szervezet elkészíti az adott hadfelszerelésre vonatkozó Csapatpróba Végrehajtási Tervet.  A végrehajtásra kijelölt honvédségi szervezet állapítja meg a rendszerbe kerülésre tervezett hadfelszerelés megfelelősségét és annak hadműveleti követelményeit.

A várható alkalmazásnak megfelelő vagy azt megközelítő körülmények között hosszabb időtávú vizsgálatot kell végezni, amely hossza és mélysége szerint lehet

 • teljes csapatpróba, amennyiben a hadfelszerelés műszaki-technológiai sajátosságai, újszerűsége miatt indokolt kettő vagy több évszaknak megfelelő alkalmazási körülmények vizsgálata, vagy
 • részleges csapatpróba, amennyiben a hadfelszerelés műszaki-technikai sajátossága, bonyolultsága nem igényli az a) pontban meghatározott időtartamú vizsgálatot.

A csapatpróba megkezdésének feltétele a hadi megfelelőségi nyilatkozat megléte. A csapatpróbát az Előkészítési Tervben kell szerepeltetni és annak jóváhagyása után kell elrendelni. A jóváhagyott Előkészítési Tervet az alkalmazó megküldi a szakmai felelősnek. A csapatpróbát alapesetben a hadfelszerelés egészére kell végrehajtani. A csapatpróbát a rendszeresített, továbbfejlesztett, korszerűsített hadfelszerelések esetében a változtatott, továbbfejlesztett szerkezeti elemek kompatibilitásának és a rendszer interoperabilitásának ellenőrzése céljából kell lefolytatni.

A csapatpróba lefolytatása csak abban az esetben kezdhető meg, ha a kezelőállomány a hadfelszerelést, annak kezelését, technológiai, technikai, valamint biztonsági előírásait megismerte. Csapatpróbára csak kifogástalan állapotban lévő hadfelszerelés kerülhet. A hadfelszerelés csapatpróbájának teljes idejére biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges feltételeket. A csapatpróba költségeit a szakmai felelős tervezi.

A csapatpróba végrehajtásának megkezdésekor nyilvántartási számmal ellátott csapatpróbanaplót kell felfektetni. A csapatpróbanaplóba be kell jegyezni a csapatpróba helyét, idejét, a végrehajtó állomány nevét, a végrehajtás körülményeit, a használat során szerzett tapasztalatokat, észrevételeket és javaslatokat. A csapatpróba végeztével a bejegyzések alapján összesített jelentést kell készíteni, és a csapatpróbanaplóval együtt átadni a Csapatpróba Bizottság (a továbbiakban: CSB) elnökének.

A csapatpróba végrehajtásával, értékelésével kapcsolatos feladatok elvégzésére CSB-t kell létrehozni. A CSB elnökét a szakmai felelős honvédségi szervezet vezetője jelöli ki saját állományából. A szavazati joggal rendelkező CSB-tagok létszámát a vizsgálandó hadfelszerelés összetettsége alapján az alkalmazó határozza meg. A CSB munkájába bevonható a gyártó vagy fejlesztő – szavazati joggal nem rendelkező – képviselője is.

A csapatpróba végén – a csapatpróbanaplóba bejegyzett adatok, az összesített jelentés, valamint egyéb, rendelkezésre álló, hiteles információk alapján – összegezni és értékelni kell a csapatpróba tapasztalatait. A csapatpróba záróülése határozatképes, ha azon a CSB tagjainak legalább fele részt vesz. Az ülésen a csapatpróbát végrehajtók ismertetik a tapasztalatokat és a javaslatokat. Ezek alapján a CSB kialakítja véleményét, és ennek alapján meghozza a rendszerbe kerülésre vonatkozó javaslatát. A javaslat elfogadott, ha azzal a jelen lévő tagok több mint fele egyetért. A javaslattól eltérő véleményeket megfelelő indoklással rögzíteni kell a csapatpróba záró jegyzőkönyvében.

A CSB javaslatot tesz

 • a hadfelszerelés módosítás nélküli rendszerbe kerülésére,
 • a hadfelszerelés rendszerbe kerülésére a szükséges módosítások utólagos elvégzését követően, újabb csapatpróba végrehajtása nélkül,
 • a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének elutasítására vagy
 • – az újabb részleges csapatpróba végrehajtását követően – a csapatpróba eredményétől függően az előző pontokban foglaltakra.

A csapatpróba záró jegyzőkönyvét a CSB elnöke küldi meg az alkalmazó részére a csapatpróba lezárását követő 30 napon belül.

Ideiglenes használat

Az ideiglenes használat engedélyezését a szakmai felelős kezdeményezi. A hadfelszerelés ideiglenes használata előtt a feladatban részt vevő állományt fel kell készíteni az adott hadfelszerelés alkalmazására. Amennyiben honi területen a felkészítés, kiképzés nem lehetséges, akkor azt műveleti területen kell elvégezni.

A hadfelszerelés ideiglenes használata csak abban az esetben kezdhető meg, ha a hadfelszerelés a 1minimális alkalmazhatósági követelményeknek megfelel, továbbá a hadfelszerelés katonai alkalmazhatóságát a szemlevizsgálat során az adott mértékben megvizsgálták, és az megfelelőnek bizonyult. Amennyiben honi területen a szemlevizsgálat nem hajtható végre, akkor azt – az MH PK által kijelölt – szemlebizottság műveleti területen hajtja végre.

Kizárólag kifogástalan műszaki állapotban lévő készlet, teljes eszköz kerülhet ideiglenes használatba. Ideiglenes használatba vett hadfelszerelés rendszerbe kerülése esetében az alkalmazó kérésére a szemlevizsgálat és a csapatpróba – az MH PK engedélyével részben vagy teljes egészében – elhagyható, ha a rendszeresítéshez szükséges dokumentáció rendelkezésre áll.

Próbahasználat

A próbahasználat célja – az alapvető harcászati-műszaki paraméterek ellenőrzésével és a hadfelszerelés alkalmazhatóságának, kezelhetőségének megállapításával – a katonai célú alkalmazás vizsgálata. Az MH részére felajánlott vagy a saját kutatás-fejlesztési tevékenység vagy egyéb szakági fejlesztés során kifejlesztett mintadarabok próbahasználatát az MH PK vagy az általa kijelölt személy engedélyezi.

A hadfelszerelés próbahasználata csak abban az esetben kezdhető meg, ha a hadfelszerelés a minimális alkalmazhatósági követelményeknek megfelel, továbbá az adott hadfelszerelés katonai alkalmazhatóságát a szemlevizsgálat során a vonatkozó mértékben megvizsgálták, és az megfelelőnek bizonyult.

A próbahasználatra felajánlott hadfelszerelés kipróbálása történhet kiképzési és tesztfeladatok végrehajtásával célirányosan, a kiválasztott és felkészített állomány által. A próbahasználat időtartama legfeljebb 90 nap, amely időtartam két alkalommal – a használó MH szervezet indokolt kérésére – újabb 90 nappal meghosszabbítható. A szakmai felelős határozza meg az alkalmazó igényei alapján a próbahasználat során végrehajtandó tesztfeladatokat.

A próbahasználat végrehajtásának megkezdésekor a szakmai felelős által kijelölt honvédelmi szervezet nyilvántartási számmal ellátott próbahasználati naplót fektet fel. A naplóba be kell jegyezni a próbahasználat helyét, idejét, a végrehajtó állomány nevét, a végrehajtás körülményeit, a végrehajtott feladatokat. A próbahasználat végeztével a kijelölt honvédelmi szervezet a tapasztalatokat, véleményeket, javaslatokat tartalmazó összefoglaló jelentést készít, amelyet 30 munkanapon belül megküld a szakmai felelős részére.

A próbahasználatba vett hadfelszerelés rendszerbe kerülésének igénye esetén az alkalmazó kérésére – a szemlevizsgálat és a korábbi használat tapasztalatai figyelembevételével – a haditechnikai ellenőrző vizsgálat és a csapatpróba – az eltérési engedélyt kiadó honvédelmi szervezetek engedélyével – részben vagy teljes egészében elhagyható. A hadfelszerelés rendszeresítésre való kiválasztása során előnyben kell részesíteni a mintadarab próbahasználat keretében történő vizsgálatát.

A Rendszeresítési Bizottság

A rendszeresítéssel, rendszerből történő kivonással kapcsolatos feladatok véleményező, javaslattevő testületeként Rendszeresítési Bizottságot kell létrehozni, amelynek összetételéről, működési rendjéről az MH PK helyettese rendelkezik.

Fogalmak:
alkalmazó: a Magyar Honvédség Parancsnoksága szakterületileg illetékes csoportfőnöksége, a felderítő és elektronikai hadviselés szakterület vonatkozásában a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat , a különleges műveleti szakterület vonatkozásában az MHP Haderőnemi Szemlélőség (különleges műveleti),
ellenőrző vizsgálat: a hadfelszereléssel szemben előzetesen támasztott hadműveleti és műszaki követelményeknek, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a tervezett alkalmazás szerinti általános katonai alkalmazhatóságot megállapító vizsgálat,
eltérési engedély: dokumentum, amely az abban konkrétan megjelölt műszaki paraméter megfelelőségének vizsgálata alól ad mentesítést, amelynek kiadására – az alkalmazó javaslata alapján – az MH parancsnoka jogosult,
hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékenységéhez szükséges valamennyi olyan termék, amelyet az ipar és a kereskedelem katonai célokra gyárt vagy szállít, valamint a polgári kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet, és a beszerzését jogszabály szabályozza, továbbá mindazon hardverés szoftvertermék, amelynek katonai alkalmazásba vétele tervezett,
hadi megfelelőségi nyilatkozat: az MH PK által kijelölt szervezet által kibocsátott, a hadfelszerelés hadműveleti és műszaki követelményeknek, általános katonai alkalmazhatóságnak, valamint a hatályos munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szabályozóknak történő megfelelőséget tanúsító nyilatkozat, amelynek alapja a gyártó, a forgalmazó által biztosított dokumentációk, az előírt műszaki követelményeket igazoló, akkreditált vizsgáló szervtől származó vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok és az ellenőrző vizsgálatok eredményei,
katonai alkalmazhatóság megállapítása: az ellenőrző vizsgálatok, valamint a csapatpróba eredményeire alapozott döntés, amely a műszaki dokumentációban előírt követelményeknek, a technikai alkalmazhatóság és kezelhetőség, valamint a katonai célokra történő használat és felhasználás követelményeinek való megfelelőség megállapítására – különösen a meglévő hadfelszerelésekkel történő együtt használhatóságra – irányul,
mintadarab: a tervezett hadfelszerelés katonai alkalmazhatóságának megítélésére a fejlesztő, a gyártó, a forgalmazó által – a hozzá tartozó üzemeltetési dokumentációkkal együtt – átadott, az eredetivel megegyező, a szállítandó termék tulajdonságaival rendelkező termék,
rendszerbe kerülés: az MH egységes hadfelszereléssel történő ellátása érdekében meghatározott szükségletek kielégítésére beszerzett hadfelszerelésnek az MH állománytábláiba, felszerelési jegyzékeibe, normajegyzékeibe történő felvétele,
rendszeresítés: új, az MH-ban eddig még nem rendszeresített hadfelszerelésnek – különösen, harc- és egyéb technikai eszközöknek –, anyagoknak a haderő felszerelésébe való – állandó jellegű – felvétele, használatba állítása,
rendszerből történő kivonás: a rendszeresített, rendszerben lévő hadfelszerelés törlése az MH állománytábláiból, a lajstromból, a felszerelési jegyzékeiből és normajegyzékeiből, k) szakmai felelős: az MH PK által kijelölt alkalmazó.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom