Informatika

Új szabálysértési és büntetőjogi esetekkel újul meg a hazai drónszabályozás

drone

Az Országgyűlés előtt van a legújabb drónszabályozási koncepció. A T/13666 törvénytervezet – többek között – a területet egyébként szabályozó (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet kérdésköreit kívánja a nemzeti jogalkotás segítségével rendezni. De emellett új szabálysértési és büntetőjogi esetek is meghatározásra kerültek.

A jogszabálytervezet indokolása – amelyből az alábbiakban idézek – szerint az uniós norma nemzeti döntési jogkört enged például a pilóta nélküli légijárművek nyilvántartásba vételére vonatkozóan. A pilóta nélküli légijárművekről, és a pilóta nélküli légjárművek üzembentartóiról vezetett nyilvántartást érintően törvényi szintű szabályt kell alkotni.

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel közigazgatási hatósági aktusnak minősül, ezért a jogalkotó szerint indokolt volt a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz igazgatási szolgáltatási díjat rendelni. A légiközlekedésről szóló törvény módosításával megalkotásra kerül a pilóta nélküli játék légijármű fogalma is, melyekre nem terjed ki a nyilvántartásbavételi kötelezettség. 

Törvényben kerül meghatározásra a HungaroControl Zrt. által üzemeltetett, a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás használatra vonatkozó alapvető szabályok. Néhány kivételtől eltekintve az alkalmazás használata kötelező lesz a pilóta nélküli légijárművek légtérhasználata során. 

A repülőeszközökről, pilóta nélküli légijárművekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóiról vezetett nyilvántartás a légiközlekedés biztonságának elősegítése, a hatósági okmányok közhitelességének biztonságához fűződő közérdek érvényesítése, a tevékenység ellátásához szükséges alkalmasság igazolása, a bűnüldözési tevékenységek és a hatósági felügyeleti eljárások elősegítése érdekében szükséges.

A légiközlekedési hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmazza a tulajdonosra, az üzembentartóra, a repülőeszközre, az üzembentartó és a tulajdonos változására és a repülőeszköz telephelyére vonatkozó adatokat. A pilóta nélküli légijármű üzemletetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a légiközlekedési bírság kiszabására irányuló eljárást a légiközlekedési hatóság vagy az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv folytatja le.

A pilóta nélküli légijármű üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése esetén légiközlekedési bírság kiszabását rendeli a törvény. Ha a pilóta nélküli légijárművet az üzembentartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt igazolja, akkor a légiközlekedési bírságot a pilóta nélküli légijárművet használatra átvevő személlyel szemben kell kiszabni. A pilóta nélküli légjármű használatba adását magánokirattal lehet igazolni.

A rendelkezés lehetővé teszi az arra feljogosított szervezetek számára, hogy nemzetbiztonság érdekből, valamint a közrend és a közbiztonság érdekében detektálják a pilóta nélküli légijárművet. Nemzetbiztonság érdekből, valamint a közrend és a közbiztonság érdekében a pilóta nélküli légijárművet az arra feljogosított szervek leszállásra szólíthatják fel, vagy feltartóztathatják és meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik.

A feltartóztatott, valamint a leszállásra felszólított pilóta nélküli légijárműnek, azaz a távoli pilótának a leszállásra való felszólítást haladéktalanul követnie kell. A felszólításnak nem engedelmeskedő pilóta nélküli légijárművet a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt esetekben földre lehet kényszeríteni. Az intézkedésre jogosult szervek az elektronikai úton történő zavarás, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszerítés során kötelesek a frekvenciahasználatra vonatkozó szabályok betartására.

A rendvédelmi feladatot, nemzetbiztonsági feladatot, bűnmegelőzési feladatot ellátó, valamint nyomozó hatósági jogkört gyakorló, illetve a terrorizmust elhárító szervek feladataik ellátásának elősegítése érdekében kezelhetik a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás üzemeltetésével összefüggésben keletkezett adatokat.

A rendelkezés lehetővé teszi, hogy tiltott adatszerzés gyanúja miatt indult eljárás esetén az eljáró szerv a pilóta nélküli légijármű tulajdonosáról, üzembentartójáról, használatba vevőjéről, a távoli pilótáról a nyilvántartásban szereplő adatokat megismerje.

A pilóta nélküli légi jármű (drón) használata lakott terület felett  csak erre vonatkozó engedély esetén lesz jogszerű. Ha a jogszerű drónhasználattal összefüggésben esetlegesen felmerül a személyhez fűződő jogok megsértése vagy más jogsértő magatartás megvalósulása, a hatályos szabályozás szerinti szankciók mellett a polgári jogi jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

Engedély (eseti légtérkijelölés vagy más engedély) hiányában viszont a drónhasználat jogosulatlannak minősül, amely már önmagában  veszélyeztetheti a magánélet háborítatlanságát, ezért szükséges a jogalkotó szerint megteremteni annak szankcionálását is.

Közlekedési szabálysértést (pilóta nélküli légi járművel végzett jogosulatlan tevékenység) valósít meg az, aki lakott terület felett pilóta nélküli légi járművet használ. Amennyiben az elkövető a jogosulatlan használat során más lakásáról, egyéb helyiségéről, vagy ezekhez tartozó bekerített helyről jogosulatlanul hang- vagy képfelvételt is készít, ez a többletmagatartás már személyiségi jogsérelmet jelent, amely megalapozza a magánlaksértés szabálysértés tényállásának ezirányú módosításának indokoltságát.

Összegezve a jogosulatlan használat önmagában szankcionálandó (ha nem készül felvétel), továbbá akkor is, ha készül ugyan felvétel, de azon lakás, egyéb helyiség, stb. nem szerepel. Ha viszont a drón olyan felvételt készít, amelyen más lakása, egyéb helyisége, az azokhoz tartozó bekerített helye, vagy az ott tartózkodók láthatóak, a pilóta magánlaksértés szabálysértése miatt vonható felelősségre.

Végezetül a módosítás bűncselekményként rendeli büntetni azt, aki pilóta nélküli légi jármű jogosulatlan használatával más lakását, egyéb helyiségét, vagy az ezekhez tartozó bekerített helyet megfigyeli, illetve minősített esetet jelent a megfigyelés során készített hang- vagy képfelvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom

Továbbiak:Informatika