Honvédelem és nemzetbiztonság

Ráncfelvarrást kapott a Védelmi Beszerzési Ügynökség eljárásrendje

Állampolgári jogok

Tavasszal írtam utoljára egy részletesebb összefoglalót a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) eljárásrendjéről. Ez azóta már módosult, azonban a minap egyes területeken szinte teljesen újraszabályozásra került az egyes védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról  szóló 649/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet által.

A módosítások a véleményem szerint reflektálhatnak az elmúlt időszak gyakorlatára, lényegében finomhangolják azokat. Más pontokon egyszerű jogalkotási hibajavításnak tűnnek a módosítások. Mindezek mellett viszont talán a hatásköri kérdések egyértelműsítése, és az ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok implementálása a legérdekesebb az új, és a régi szabályok összevetése alapján.

A kormány központi beszerző szervként a módosult normákban is a Védelmi Beszerzési Ügynökséget jelöli ki az érintett szervezetek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete szerinti XIII. Honvédelmi Minisztérium elnevezésű fejezetéhez tartozó költségvetési szervek valamennyi egyéb beszerzése tekintetében.

Nem tartoznak azonban a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet hatálya alá a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon beszerzései, amelyek:

 • olyan védelemegészségügyi vagy egészségügyi tárgyú beszerzésekre vonatkoznak, amelyek nem minősülnek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek,
 • tárgya katonai célú építési beruházás, katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás,
 • más központi beszerző szerv hatáskörébe tartoznak, amennyiben nem minősülnek védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek és a beszerzést az érintett szervezet javára a hatáskörrel rendelkező központi beszerző szerv folytatja le vagy a beszerzési igény a más központi beszerző szerv által megkötött hatályos keretszerződéséből, keretmegállapodásából vagy általa működtetett dinamikus beszerzési rendszerből kerül külön jogszabály alapján kielégítésre,
 • becsült értéke a nettó 2 millió forintot nem haladja meg.

Védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek minősül mindazon beszerzési tárgy beszerzésére irányuló igény – kiegészülve az ahhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatás megrendelésére, valamint kizárólag kutatás és fejlesztés céljából gyártott termékek beszerzésére irányuló igénnyel is – amelynek kielégítése:

 • honvédelmi,
 • rendvédelmi,
 • bűnüldözési,
 • bűnmegelőzési,
 • büntetőeljárási,
 • büntetés-végrehajtási,
 • nemzetbiztonsági,
 • határőrizeti és határforgalmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • adóhatósági és vámhatósági,
 • őrzési, védelmi,
 • önvédelmi, illetve
 • idegenrendészeti célt szolgál.

A kormány egyedi döntésével elrendelheti, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzést az érintett szervezet javára eljárva, a VBÜ, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzéssel kapcsolatos központosított beszerzési eljárás rendelkezéseinek alkalmazása nélkül folytassa le.

Az érintett szervezet a fenti bekezdés alkalmazását indoklással ellátott kérelemben kezdeményezheti közvetlenül a VBÜ-nél. Az ügynökség az érintett szervezet kezdeményezésére a beszerzési igény kialakításában – különösen előzetes egyeztetések keretében, helyzet és piackutatás lefolytatásával – részt vehet.

A VBÜ jogosult megállapodás alapján, külön díj ellenében, vagy a Kormány egyedi döntése alapján, e rendelet hatálya alá, illetve más központi beszerző szerv hatáskörébe nem tartozó beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás megvalósításában közreműködni, ha e tevékenysége közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti.

Az ilyen, külön megállapodás alapján felmerülő igényt a VBÜ vizsgálni köteles és ha felmerül annak lehetősége, hogy az igény valamely része más központi beszerző szerv hatáskörébe tartozik, úgy a VBÜ a megállapodás megkötését megelőzően köteles egyeztetni az érintett központi beszerző szervvel az eljárás megvalósításának módjáról.

A VBÜ a feltételek fennállása esetén jogosult a külön jogszabályban meghatározottak szerint kezdeményezni az általa lefolytatásra kerülő e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetén, az alapvető biztonsági érdekkel összefüggő beszerzések, valamint a minősített beszerzések Országgyűlés illetékes bizottsága általi mentesítését.

Védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés – a rendeletben meghatározott kivétellel – kizárólag a rendeletben meghatározott jóváhagyás esetén valósítható meg. A rendelet megkerülésével vagy megsértésével így különösen a jóváhagyás hiányában a jóváhagyástól számított 9 hónapon túl megkezdett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzés vonatkozásában megkötött szerződés semmis.

A VBÜ az erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított, eddigi 8 munkanap helyett 5 munkanapon belül küldi meg a beszerzés megvalósításának tervezet módjára vonatkozó szakmai véleményét. Az előterjesztő miniszter az egyetértése esetén a mentesítési kérelmet a VBÜ szakmai véleményével együtt küldi meg, legkésőbb 15 napon belül megküldi a Nemzetbiztonsági Kabinetnek.

A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési eljárás eredménytelensége esetén a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a Kormány korábbi döntése alapján az előző bekezdés szerinti határidőn belül megindítható.

Ha a VBÜ a rendelet szabályainak megsértéséről szerez tudomást az érintett szervezettől adatszolgáltatást kérhet. Az érintett szervezet soron kívül, teljes körűen és ingyenesen köteles az adatszolgáltatást teljesíteni. A VBÜ az adatszolgáltatást követően a Nemzetbiztonsági Kabinetet tájékoztatja.

A VBÜ az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét a Portálra történő feltöltéstől, vagy – ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény minősített adatot tartalmaz, és a Portál minősített adat továbbítására nem alkalmas, – a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a VBÜ az érintett szervezetet tájékoztatja.

Az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényét a Portálra történő feltöltéstől a beszerzési igény ellátásig indokolás nélkül visszavonhatja. Ha az érintett szervezet védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényének a Portálra történő feltöltésével egyidejűleg a VBÜ általános szerződési feltételeit nem fogadja el, úgy kell tekinteni, hogy az érintett szervezet beszerzési igénye a Portálra nem került feltöltésre.

Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény megfelel a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak, vagy nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak, de a saját véleménye szerint a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy olyan nem tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igény, amely saját véleménye szerint végrehajtásra javasolt, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt „végrehajtásra javasolt” jelöléssel látja el.

Ha a vizsgálat során a VBÜ azt állapítja meg, hogy a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény nem felel meg a jóváhagyott beszerzési tervben foglaltaknak és a saját véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra, vagy olyan nem tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésre vonatkozó igény, ami a saját véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzési igényt „végrehajtásra nem javasolt” jelöléssel látja el.

Ebben az esetben az átdolgozott védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény ismételten előterjeszthető. Az érintett szervezet a rendeletben meghatározott beszerzési tervet nem köteles feltölteni, ha az adott évre vonatkozóan nincs tervezett védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igénye.

A VBÜ – rendeletben meghatározott kivétellel – kezdeményezi a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igény Nemzetbiztonsági Kabinet napirendjére vételét. Ha a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a Kormány elutasította, az átdolgozott beszerzési igény véleményezésre, továbbá jóváhagyásra ismételten előterjeszthető.

A rendelet szerint előterjesztett beszerzési tervet vagy védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési igényt a Kormány a Kormány ügyrendjében meghatározottak szerint bírálja el. A Kormány döntéséről a Kormány ügyrendjében meghatározott határozat készül, amelyről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tájékoztatja a VBÜ-t. A VBÜ a Kormány döntését e döntésről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül köteles közölni az érintett szervezettel.

Ha a VBÜ keretmegállapodás megkötését tervezi, a keretmegállapodás részleteiről szóló tájékoztatást, a keretmegállapodás megkötése előtt a Nemzetbiztonsági Kabinet részére megküldi. A Nemzetbiztonsági Kabinet a VBÜ a keretmegállapodás részleteiről szóló tájékoztatását véleményezi, és azt követően a Kormány következő ülésén előterjeszti. A VBÜ keretmegállapodást a Kormány jóváhagyását követően kötheti meg. A Kormány döntéséről a Nemzetbiztonsági Kabinet titkársága a Kormányülést követő munkanapon tájékoztatja a VBÜ-t.

A Portál a működésében keletkezett üzemzavarról és annak megszűnéséről az üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni kívánó érintett szervezetet a szolgáltatás igénybevételének megkísérlésekor a Portál rendszer elektronikus elérési útján megjelenő üzenetben értesíti.

Üzemzavarnak kell tekinteni a Portálon végzett olyan karbantartásokat, tervezett leállításokat is, amelyek a Portál szolgáltatásainak igénybevételét korlátozzák vagy megakadályozzák. A rendelet, illetve a VBÜ által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, hónapokban megállapított határidő esetén az a lejárati nap, amely során legalább négy órán át fennálló, a Portálon felmerült üzemzavar vagy üzemszünet akadályozta a Portál működését.

A Portál kapcsán egyébként meglehetősen érdekes számomra, hogy a VBÜ nyílt eljárásai nyilvánvalóan nem teljes körűen vannak feltüntetve a weboldalon, és ami még mindig jóval ritkábban frissül, mint azt korábban gondoltam. Ettől függetlenül persze a Portál ügyviteli része még tökéletesen funkcionális lehet.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom