Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelentek a honvédelmi szervezetek legfontosabb célkitűzései

honvédelmi szervezetek

Ahogyan tavaly, idén is megjelent a honvédelmi szervezetek legfontosabb és legaktuálisabb terveit összesítő jogi norma, hivatalos nevén: “a honvédelmi miniszter 23/2020. (IV. 24.) HM utasítása a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2021–2022. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról.” A védelempolitikai célok tekintetében meghatározó jelentőségű utasításból most kiemelnék pár érdekes gondolatot.

Az utasítás ezúttal alapvetően két részre tagolódik (érdekes lehet összevetni formailag, illetve tartalmilag a 2019-es tervekkel). Első körben kifejtésre kerülnek a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatai, majd a második szekcióban kerülnek összefoglalásra a honvédelmi szervezetek 2021–2022. évi tevékenységének fő célkitűzései. Érdekesség, hogy a korábbi norma már 2020. március 31-én hatályát vesztette, tehát most kialakult egy ilyen iránymutató jogszabály nélküli időszak.

Néhány elem a honvédelmi szervezetek 2020. évi kiemelt feladatai közül:

 • a kormány által kihirdetett, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében, az államhatár őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában való közreműködés,
 • a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) rendelkezésére álló pénzügyi erőforrások körültekintő tervezésével és tervek szerinti felhasználásával a honvédelmi szervezet működőképességének és fejlesztésének biztosítása, kiemelt figyelemmel a szervezési és képességfejlesztési feladatok
  eredménycentrikus végrehajtására, a végrehajtás informatikai platformmal támogatott nyomon követésére, a beszerzésre kerülő hadfelszerelési eszközök rendszeresítésére és élettartam menedzsmentjére,
 • a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) zökkenőmentes megvalósulásának elősegítése érdekében a gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése, illetve a gazdálkodás-felügyeleti mechanizmus ehhez illeszkedő továbbfejlesztése,
 • a nemzetközi hadfelszerelési együttműködés erősítésével párhuzamosan, a magyar hadiipar támogatásának folytatása, a hazai hadiipari kutatás és műszaki fejlesztés erősítése, a honvédelmi szervezet kutatás-fejlesztési (K+F) projektjei végrehajtásának nyomon követése, felügyelete, a kutatási és fejlesztési eredmények integrálása a Zrínyi 2026 HHP hadfelszerelés-fejlesztési projektjei megvalósításába,
 •  az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) védelmi tervezési és áttekintési folyamatával kapcsolatos feladatok végrehajtása, azok összehangolása a Zrínyi 2026 HHP feladataival (kiemelten 2021-ben
  Magyarország vonatkozásában a NATO védelmi tervezési képesség felülvizsgálata, és jelentés elkészítése a Szövetség részére),
 • az európai uniós forrásból megvalósított, vagy megvalósítás alatt álló projektek fenntartása, új projektlehetőségek felkutatásának folytatása, a projekteken elnyert összegek szabályszerű és hatékony felhasználása,
 • a különleges jogrendben fennálló honvédelmi kötelezettségek bevezetéséhez szükséges békeidőszaki képesség fenntartása és a katasztrófák megelőzésében, következményeik elhárításában és felszámolásában való közreműködésre történő felkészülés,
 • a nemzeti érdekek és szövetségesi igények figyelembevételével, a nemzetközi válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés,
 • a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) polgári irányítási- és katonai vezetési rendjének megszilárdítása, szükséges mértékű átalakítása, a működési tapasztalatok alapján a középszintű vezetői feladatokat ellátó katonai szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átvilágítása, illetve racionalizációja, továbbá egyes feladatrendszerek és szakterületek átstrukturálása,
 • a Katonai Egységes Felderítő Rendszer, az MH felderítő vezetési, irányítási, információfeldolgozó rendszer, valamint a hadműveleti-harcászati felderítő támogató képesség fejlesztési feladatainak folytatása,
 • a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (Headquarters Multinational Division–Centre) (a továbbiakban: HQ MND-C) NATO kezdeti műveleti képességének elérése,
 • a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, felkészítésének folytatása, valamint a nemzeti kezdeti műveleti képesség elérése,
 • részvétel a regionális együttműködésben, kiemelten a 2021-ben esedékes Visegrádi csoport (V4) elnökségből fakadó feladatokra történő felkészülésre,
 •  a véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása,
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok korszerűsítése, illetve az európai uniós és szövetségi előírások hazai jogszabályi rendszerbe való átültetésének vizsgálata,
 • a környezethasználatból származó környezetkárosítások lehető legkisebb mértékre történő csökkentése,
 • a honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenységvizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók területén a képességfejlesztés folytatása, az MH kiberkoordinációs szervezeti elem kialakítása,
 • az integrált katonai felkészítési, képzési, kiképzési rendszer korszerűsítésének folytatása,
 • a NATO 2021-ben levezetésre kerülő válságkezelési gyakorlata (Crisis Management Exercise 2021 — CMX 21) Budapesten megrendezésre kerülő Záró Tervező Konferenciájának előkészítése, végrehajtása, valamint a gyakorlat nemzeti előkészületeinek tárcaközi összehangolása,
 •  az EU 2020. évi válságkezelési gyakorlatán (Integrated Resolve 2020 – EU IR20) a történő részvétel,
 • a Honvéd Kadét Program minőségi és mennyiségi fejlesztése, az új honvéd középiskola és kollégium működési, üzemeltetési feltételeinek megteremtése, a meglévő intézmény hatékony működtetése,
 • az Önkéntes Honvédelmi Előképzés működésének nyomon követése, fejlesztése,
 • a lakhatás-támogatási rendszer szükség szerinti fejlesztése, a lakáselidegenítések végrehajtása,
 • az Önkéntes Tartalékos Rendszer, valamint a Területvédelmi Erők stabilizálásához, további fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása,
 • az együttműködés erősítése a honvédelem ügyéért tevékenykedő civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, egyházakkal, valamint a katonai és csapat hagyományőrzés területén megkezdett programok folytatása,
 • az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus biztosítási feladataiban való közreműködés,
 • a katona-egészségügyi utánpótlás biztosítása érdekében szakmai projektek kidolgozása és végrehajtása a civil egészségügyi szervezetek és társszervek bevonásával, az egészségügyi tartalékosok, ösztöndíjasok és katonai rezidensek vonatkozásában,
 • a katonai szervezeteknél a hagyományőrző díszszakaszok kialakításának megkezdése és
 • részvétel a Többnemzeti Meteorológiai és Oceanográfiai Támogató Csoport (MNMSG), valamint a Többnemzeti Térképészeti Támogató Csoportok (MNGSG) munkájában.

A honvédelmi szervezetek 2021–2022. évi fő célkitűzései:

 • az MH polgári irányítási- és katonai vezetési rendjében az eljárások finomhangolása, az ehhez szükséges szabályozási feladatok és szervezeti átalakítások végrehajtása,
 • a Zrínyi 2026 HHP-ben tervezett fejlesztési és modernizációs feladatok végrehajtása,
 • infrastrukturális- és infokommunikációs feltételek kialakítása Székesfehérvár Helyőrségben, az MH Parancsnokságának elhelyezése érdekében, az HQ MND-C NATO teljes műveleti képesség elérése,
 • a NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme — NSIP) képességcsomagok magyarországi projektjeinek folytatása,
 • a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) kezdeti műveleti képesség elérése,
 • a NATO Készenléti Kezdeményezése (NRI) keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése érdekében tervezett, és az Egyéni Képességfejlesztési Tervben vállalt feladatok végrehajtása,
 • a Magyarország által elfogadott fegyverzetellenőrzési szerződésekben és egyezményekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek maradéktalan biztosítása, és az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése,
 • doktrinális háttér megteremtése az MH Kiberműveleti Központ kialakítása céljából,
 • telepíthető egészségügyi képesség kialakítása az egészségügyi harctámogató, kiszolgáló képességek megteremtése érdekében,
 • a hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtása és az ahhoz szükséges képességek megőrzése, a beazonosított képességhiányok csökkentése,
 • a 2021-ben kezdődő V4 elnökség alatt a honvédelmi szervezetre háruló feladatok ellátása,
 • a 2021. október – 2022. október közötti időszakban betöltendő KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatokra történő felkészülés és végrehajtás
 • felkészülés a 2022 szeptemberében kezdődő (BLOCK 60) Baltic Air Policing (BAP) műveleti feladat végrehajtására,
 • a szükséges felkészülést követően, a kijelölt erők 2021. évi részvétele a Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (Defence Cooperation Initiative – DECI) EU harccsoport készenléti szolgálatban,
 • a jóváhagyott nemzetbiztonsági vonatkozású fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a honvédségi szervezet minősített összeköttetéseinek biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre,
 • a speciális nemzetbiztonsági humánerőforrás-kapacitás és képzési képességek fejlesztése,
 • a munkavédelmi érdekképviseleti rendszer működtetésével, célzott tájékoztató anyagok érintettekhez történő eljuttatásával, képzések és tájékoztató fórumok szervezésével az állományilletékes parancsnoki, vezetői állomány és a beosztottak munkavédelmi tudatosságának, a honvédelmi szervezet által használt,üzemeltetett létesítmények, építmények, technológiák és munkahelyek jogszabályi követelményeknek, illetve a gyártói előírásoknak megfelelő módon történő használatának fejlesztése,
 • az elsőfokú honvédelmi szakhatósági eljárások során a szakhatósági jogkör konzekvens gyakorlásával a honvédelem érdekei érvényesítésének fokozása,
 • a belső tűzvédelmi szabályzók folyamatos felülvizsgálata és jogharmonizációja, valamint létesítési és használati szabályrendszer kidolgozása a speciális honvédségi építmények vonatkozásában,
 • a tűzvédelmi, a veszélyes katonai objektumfelügyeleti hatósági eljárások eredményeként a katonai objektumok és a bennük végzett tevékenység biztonsága színvonalának megőrzése,
 • a beérkezett azonosítási jelentések alapján a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása, a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom