Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelent a Védelmi Beszerzési Ügynökség eljárásrendje

vbu

A Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019 decemberében alakult meg. Az állam 100%-os tulajdonában áll, a szaktárcáktól függetlenül működő, az érintett szervezetek beszerzési igényeit fókuszált szakértelmével kiszolgáló szervezet, amely felett az államot megillető tulajdonosi jogok összességét a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos gyakorolja. Mindez az ügynökség nemrég elindult honlapjának nyitóoldalán olvasható.

A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosításával a kormány célja az, hogy az irányítása és felügyelete alatt álló szervezetek, illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok beszerzései tervezettebbé, rendszerezettebbé, szakszerűbbé és átláthatóbbá váljanak, továbbá összhangban álljanak a kormány által meghatározott védelmi és biztonsági célú fejlesztési irányokkal.

Az ajánlatkérő szervezeteknek regisztrálniuk kell majd a honlapra, a korábbi beszerzések – a honlap jelenlegi feltöltöttsége alapján – 2018-ig visszamenőleg lesznek majd elérhetők. A weboldal még tartalomfeltöltés előtt áll, illetve még meglehetősen béta állapotú, de néhány érdekes információ azért már így is elérhető rajta, például a szervezet felépítése.

vbu

Forrás: vbuzrt.hu

Általános rendelkezések

Elérhetők a VBÜ Zrt. által alkalmazott ÁSZF rendelkezések is, amelyből kiderül néhány részlet az ügynökség eljárásrendjéről, most tehát ebből a dokumentumból emeltem ki néhány fontosabb részletet. Az ügynökség a jóváhagyott beszerzési igény kielégítése érdekében a beszerzési eljárást az érintett szervezet javára, eljárva központosított beszerzés keretében maga folytatja le.

Az ügynökség a döntése meghozatalakor — a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően, a célszerűségi szempontokra is figyelemmel — szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg.

A VBÜ Zrt. az ÁSZF alkalmazása kapcsán jogosult egyedi megállapodás megkötésére is az érintett szervezettel, amennyiben az eljárás jellege, különleges feltételei vagy egyéb körülményei azt indokolttá teszik. Az egyedi megállapodásban az ügynökség és az érintett szervezet egyedileg határozzák meg az ilyen beszerzés lefolytatásának pontos feltételeit. Az érintett szervezet közbeszerzési, illetve beszerzési szabályzatai nem alkalmazhatóak.

Együttműködés

Az ügynökség a közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás tekintetében ajánlatkérőként jár el. A közbeszerzési, védelmi, illetve biztonsági beszerzési eljárásban az érintett szervezet a VBÜ Zrt.-vel közös ajánlatkérőként kerül feltüntetésre. A védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás megindításáról az ügynökség a portálon keresztül értesíti az érintett szervezetet.

Az érintett szervezet a VBÜ Zrt.-t nem utasíthatja és a közös ajánlatkérői minősége nem jogosítja fel a közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásban eljárási cselekmények végzésére, döntések meghozatalára sem. A közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásban eljárási cselekmények végzésére, döntések meghozatalára – a törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag a VBÜ Zrt. jogosult.

A VBÜ Zrt. a feladatait a törvényben meghatározott határidőknek megfelelően teljesíti, azzal, hogy az eljárás előkészítése során törekszik az érintett szervezet által teljeskörűen rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok, információk alapján a közbeszerzési, védelmi beszerzési, biztonsági beszerzési eljárás minél előbb történő előkészítésére és megindítására, és annak lehetőség szerinti legrövidebb időn belül történő befejezésére.

Dokumentumok kezelése

A közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásban keletkezett iratok, dokumentumok iratmegőrzési kötelezettsége a VBÜ Zrt.-t terheli. A közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásban keletkezett, illetve az érintett szervezet által megküldött dokumentumokat, iratokat a VBÜ Zrt. az lratkezelési Szabályzata alapján kezeli.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során az eljárás dokumentumait (becsült érték dokumentumai, bíráló bizottsági jegyzőkönyvek, bírálat, értékelés, döntés dokumentumai) a VBÜ Zrt. tölti fel az EKR-be az adott közbeszerzési eljárás dokumentumai közé.

További személyek bevonása

Az ügynökség a közbeszerzési eljárásba jogosult — vele szerződéses kapcsolatban álló — felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót is bevonni. Az általa végzett tevékenység a VBÜ Zrt. és az érintett szervezet jogviszonnyában a VBÜ Zrt. által végzett tevékenységnek minősül.

A VBÜ Zrt. jogosult továbbá a közbeszerzési, védelmi, illetve biztonsági beszerzési eljárás eredményes lefolytathatósága érdekében egyéb szakértő közreműködését igénybe venni, továbbá az eljárásba egyéb személyt/szervezetet bevonni. A közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás bírálóbizottságát a VBÜ Zrt. jelöli ki.

Az ügynökség által lefolytatandó közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás előkészítési tevékenységbe, illetve bíráló bizottságába az érintett szervezet legalább egy fő, a közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelemmel, valamint legalább egy fő pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyt és akadályoztatásuk esetére azok helyetteseit köteles delegálni.

Eljárás megindítása

Az érintett szervezet köteles a VBÜ Zrt. portál rendszer felületen regisztrálni és beszerzési igényét a portál rendszeren rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével benyújtani.

A szervezet köteles továbbá a portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve megküldeni a VBÜ Zrt. részére a beszerzési tervét az ügynökség által meghatározott tárgy időszakot megelőző év szeptember 30. napjáig, a tervezett beszerzéseire vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül, valamint a nem tervezett beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül.

A becsült érték meghatározását tartalmazó dokumentumnak ki kell térnie a meghatározásának módszertanára, valamint csatoltan tartalmaznia kell a becsült érték meghatározás alátámasztását igazoló iratokat, dokumentumokat is. A VBÜ Zrt. amennyiben nem tartja megalapozottnak, reálisnak a becsült érték meghatározást, úgy jogsult annak felülvizsgálatát kérni az érintett szervezettől.

Az eljárás lefolytatása

A becsült érték korrigálása érdekében az érintett szervezet jogosult egyeztetést kezdeményezni a VBÜ Zrt-vel. Az érintett szervezet javaslatot tehet gazdasági szereplő megszólítására, illetve a beszerzési eljárásban alkalmazandó keretszámra, amiről az ügynökség dönt.

A műszaki leírás, a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása, illetve a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények meghatározása az érintett szervezet felelősségi körébe tartozó dokumentum, így azt az érintett szervezet készíti, módosítja és véglegesíti. A VBÜ Zrt. jogosult prolektmenedzsmenti feladatok ellátása érdekében az érintett szervezettel megállapodást kötni.

A VBÜ Zrt. köteles elkészíteni a közbeszerzési, védelmi beszerzési illetve biztonsági beszerzési eljárás megindításához szükséges közbeszerzési, illetve ajánlatkérői dokumentumokat. Az elkészített közbeszerzési, illetve ajánlatkérői dokumentumokat a VBÜ Zrt és az érintett szervezet konzultáció keretében fogadja el.

Az érintett szervezet köteles a konzultáció során jelezni a VBÜ Zrt.-nek, ha a közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásban az eljárás megindítása érdekében kidolgozott közbeszerzési, illetve ajánlatkérői dokumentumok álláspontja szerint jogszabályba ütköző rendelkezést, vagy olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek a beszerzéssel megvalósítani kívánt ajánlatkérői cél elérésére nem alkalmasak.

Amennyiben a közbeszerzési, védelmi beszerzési illetve biztonsági beszerzési eljárásban tárgyalás megtartása szükséges, úgy azt a VBÜ Zrt. szervezi, tartja meg, vezeti. A tárgyalásról a jegyzőkönyvet az ügynökség veszi fel es küldi meg a gazdasági szereplők részére a törvény előírásainak megfelelően. 

Az érintett szervezet köteles a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan a szerződés teljesítéséről a teljesítést követő vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül, többéves szerződés esetén pedig rendszeresen tájékoztatást adni a VBÜ Zrt.-nek.

Felelősség

A lefolytatott közbeszerzési, védelmi beszerzési, illetve biztonsági beszerzési eljárásokra alapitott igényekért harmadik személyek irányába az érintett szervezet felel. Amennyiben viszont az érintett szervezet a VBÜ Zrt. jogsértő tevékenysége miatt köteles harmadik személy felé helytállni, és ebből kára keletkezett, jogosult ezt a kárt a VBÜ Zrt.-vel szemben érvényesíteni.

Érdekes kitétel, hogy a VBÜ Zrt. és az érintett szervezet 50-50%-os arányban felelnek azokért a károkért, mely a közbeszerzési, védelmi, illetve biztonsági beszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban olyan megállapított jogsértésből erednek, melyek az ÁSZF-ben meghatározottak szerint tudomásul vett közbeszerzési, illetve ajánlatkérői dokumentumhoz, illetve jóváhagyott ajánlatkérői eljárási cselekményhez, döntéshez kapcsolődnak.

Továbbá az is érdekes, hogy az alapvetően a két ajánlatkérő között érvényesülő ÁSZF úgy rendelkezik, hogy „a „felek” a kártérítési felelősségük mértékét a közbeszerzési, védelmi, illetve biztonsági beszerzési eljárás nettó becsült értékének 4%-ában maximalizálják.” Az érintett szervezet egyébként jogorvoslati eljárást, közigazgatási pert önállóan nem is kezdeményezhet.

A fentiek alapján úgy tűnik számomra, hogy a VBÜ Zrt. tevékenysége kifejezetten a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a nyertes ajánlattevők kiválasztására fókuszál (gazdasági és műszaki tartalom az érintettnél marad). Bár az eljárások már megindultak, de a gyakolat megszilárdulására még várni kell, mint ahogy a honlap kapcsán is vannak még lezárandó fejlesztések (pl. az SSO regisztráció  és a portálfunkciók kapcsán).

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom