Honvédelem és nemzetbiztonság

Megjelent a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás törvényjavaslata

Védelmi együttműködés

A T/6348. számú törvényjavaslat Magyarország és az Egyesült Államok közötti továbbfejlesztett partnerség, védelmi és biztonsági együttműködés kereteit rögzíti, valamint a NATO SOFA egyezményben meghatározott azon feltételeket egészíti ki, amelyek az USA fegyveres erőinek és hozzátartozóik Magyarország területén tartózkodását szabályozzák, és az abban meghatározott esetekben, az USA-vállalkozók magyarországi jelenlétére és tevékenységre vonatkoznak.

Az indokolás szerint az Egyesült Államok fegyveres erőinek magyarországi jogállását jelenleg a minden NATO tagállamra vonatkozó – általános rendelkezéseket tartalmazó – SOFA (NATO Status of Forces Agreement – NATO SOFA) megállapodás, illetve az Egyesült Államokkal 1997-ben, még NATO tagságunk előtt kötött, kétoldalú ún. „OMNIBUS-megállapodás” rögzíti.

Az Egyesült Államok 2017 novemberében javaslatot tett az Agreement on Defense Cooperation (DCA) megkötésére, amely megújítaná az OMNIBUS megállapodást. A tárgyalásokra, „a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról” szóló 3/2018. (I. 23.) ME határozata értelmében a külgazdasági és külügyminiszter kapott felhatalmazást. Ennek eredménye lett az alábbi törvényjavaslat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Sullivan amerikai külügyminiszter-helyettes még 2019. április 4-én írta alá a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó Védelmi együttműködési megállapodást a NATO 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni tanácskozás csütörtöki zárónapján.

Belépés és ellenőrzés

Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá mindkét fél nézeteinek egyeztetésével és figyelembe vételével, az USA fegyveres erői műveleti ellenőrzésre jogosultak a meghatározott létesítmények és területek felett.

Az alábbi létesítményekben jelölhetők ki területek:
• Kecskeméti repülőbázis
• Pápai repülőbázis
• Tatai helyőrség és kiképzési terület
• Várpalotai helyőrség és kiképzési terület

Tehetik mindezt annak érdekében, hogy oda az USA fegyveres erői, a hozzátartozók, az USA-vállalkozók, és a közös megállapodás szerinti egyéb személyek beléphessenek, és azokat látogatás, kiképzés, gyakorlatok, katonai mozgások, áthaladás, támogatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek céljára, repülőgépek és hajók üzemanyaggal való feltöltésére, repülőgépek leszállására és javítására, járművek, hajók és repülőgépek átmeneti karbantartására, a személyzet elszállásolására, hírközlésre, a haderők és katonai célú ellátmányok és berendezések elhelyezésére és telepítésére, katonai célú ellátmányok és berendezések előre telepítésére használják.

Ugyanez igaz biztonsági támogatási és együttműködési tevékenységekre, közös és együttes kiképzési tevékenységekre, humanitárius és katasztrófaelhárítási tevékenységekre, közös megállapodás szerinti tevékenységeket támogató kivitelezési munkákra, valamint olyan egyéb célokra használják, amelyekben a felek vagy a végrehajtó képviselőik megállapodhatnak, ide értve azokat is, amelyeket az Észak-atlanti Szerződés keretében hajtanak végre.

A meghatározott, Magyarország által rendelkezésre bocsátott ilyen létesítményeket és területeket vagy azok részeit az USA fegyveres erőinek kizárólagos használatára vagy az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közös használatára lehet kijelölni.

Kérésre, amennyire az megvalósítható, a magyar végrehajtási megbízott lehetőséget biztosít, az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók számára olyan közterületekre és létesítményekre (ezen belül közutakra, kikötőkbe és repülőterekre) történő átmeneti belépésre és ezek átmeneti használatára, amelyek nem a meghatározott létesítmények és területek részei, ideértve azokat, amelyek Magyarország vagy az önkormányzatok tulajdonában állnak, valamint a magántulajdonú területeket és létesítményeket (ezen belül utakat, kikötőket és repülőtereket) is.

Fejlesztések

Magyarország bérleti díj vagy hasonló költségtérítés igénye nélkül biztosítja az USA fegyveres erői számára a meghatározott létesítményeket és területeket, azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közösen használnak.

A magyar hatóságokkal egyeztetve, az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók kivitelezési munkákat végezhetnek és módosításokat, fejlesztéseket hajthatnak végre a meghatározott létesítményekben és területeken, hogy elősegítsék az a megállapodásban leírt tevékenységeket és célokat. Az USA fegyveres erői egyeztetik a magyar hatóságokkal az ilyen kivitelezési munkákkal, módosításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéseket, azzal a közös szándékkal, hogy az USA fegyveres erői által vagy megbízásukból megvalósított minden ilyen projekt műszaki követelményei és kivitelezési szabványai, ideértve az építési területre irányadó biztonsági szabványokat is, mindkét Fél előírásaival és normáival összhangban álljanak.

Az USA fegyveres erői fedezik a meghatározott, kizárólagos használatukra rendelkezésükre bocsátott létesítmények és területek kivitelezési és fejlesztési, valamint működtetési és karbantartási költségeit, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás jön létre. A felek a használat arányában fedezik a meghatározott, közös használatra rendelkezésre bocsátott, vagy az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség által egyébként közösen használt létesítmények és területek kivitelezési és fejlesztési, valamint működtetési és karbantartási költségeit, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás jön létre. Az USA fegyveres erői által lebonyolított kivitelezési projektek finanszírozása az USA törvényeivel és jogszabályaival összhangban valósul meg.

Minden, a meghatározott létesítményekhez és területekhez rögzített épület, áthelyezhetetlen szerkezet és építmény Magyarország tulajdonában marad, ideértve azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői alakítottak át vagy alakítottak ki. Minden ilyen, az USA fegyveres erői által létrehozott épület, szerkezet és építmény, a felépítését követően, Magyarország tulajdonába kerül, de azokat az USA fegyveres erői mindaddig használják, amíg ezt igénylik.

Az USA fegyveres erői visszaadnak, Magyarország kizárólagos és tehermentes tulajdonaként, minden meghatározott létesítményt és területet, illetve azok minden részét, az USA fegyveres erői által kivitelezett épülettel, áthelyezhetetlen szerkezettel és szerelvénnyel együtt, amennyiben már nem tartanak igényt ezekre, feltéve, hogy ez nem jár költséggel az Egyesült Államok számára. A felek vagy végrehajtási megbízottjaik egyeztetnek egymással a meghatározott létesítmények és területek visszaadásának feltételeiről, ideértve az Egyesült Államok által végzett fejlesztések vagy építkezések közösen meghatározott maradványértékének megtérítését is.

Felszerelések és ellátmányok

Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, beleértve nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá egyeztetés mellett és mindkét fél nézeteinek figyelembe vételével, az USA fegyveres erői a meghatározott létesítményekben és területeken, valamint az egyéb közösen elfogadott helyeken katonai célú berendezéseket, ellátmányokat és eszközöket („előre telepített felszerelés”) szállíthatnak, telepíthetnek előre és tárolhatnak.

Az USA fegyveres erői előre tájékoztatják a Magyar Honvédséget az általuk Magyarország területére szállítani és ott előre telepíteni szándékolt előre telepített felszerelés fajtáiról, mennyiségéről és szállítási ütemezéséről, valamint az ilyen szállításokat végző USA-vállalkozókról.

Az USA fegyveres erői kizárólagos használatára szolgálnak az ilyen, előre telepített felszerelések és azok tárolására kijelölt létesítmények vagy azok részei. Az USA fegyveres erői kizárólagosan szabályozzák az ilyen, előre telepített felszerelésekhez való hozzáférést, ezek felhasználását és a felettük való rendelkezést, és bármikor, korlátozás nélkül jogosultak az ilyen, előre telepített felszerelések elszállítására Magyarország területéről.

Az USA fegyveres erői és USA-vállalkozók tulajdonában marad minden, általuk a megállapodással kapcsolatban Magyarország területére importált vagy ott beszerzett berendezés, felszerelés, ellátmány, áthelyezhető szerkezet és egyéb ingóság mindaddig, amíg le nem mondanak a tulajdonjogról.

Jogosultságok

Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan részükre üzemeltetett repülőgépek, hajók és járművek szabadon ki- és beléphetnek, valamint közlekedhetnek Magyarország területén, betartva a vonatkozó légi, belföldi vízi és szárazföldi biztonsági és közlekedési szabályokat. Az Egyesült Államok repülőgépei, hajói és járművei mentesülnek az Egyesült Államok hozzájárulása nélküli fedélzetre lépés és belső átvizsgálás alól.

Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan számukra üzemeltetett repülőgépek jogosultak az átrepülésre, a légi üzemanyag-utántöltés elvégzésére, a le- és felszállásra Magyarország területén. Az ilyen repülőgépeket Magyarország területén nem terhelik légi irányítási díjak, illetékek és egyéb költségek (pl. átrepülési, en route vagy repülőtéri navigációs díj), valamint a kormány tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett repülőtereken leszállási és parkolási díjak sem.

A NATO SOFA megállapodással összhangban, Magyarország mentesíti az útlevél bemutatása és vízumkötelezettség alól a területére történő belépéskor és az onnan való kilépéskor a fegyveres erők részére kiállított személyazonosító igazolvánnyal és érvényes menetparanccsal rendelkező tagjait. Továbbá, a Magyarország területére történő belépéskor és a kilépéskor Magyarország mentesíti a vízumkötelezettség alól a polgári állomány tagjait, a hozzátartozókat és USA-vállalkozókat, akik érvényes útlevéllel és az USA Védelmi Minisztériuma által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, menetparanccsal rendelkeznek, vagy akik részére az Egyesült Államok illetékes hatósága meghatalmazó iratot állított ki.

Joghatóság és egyéb kedvezmények

Magyarország elismeri annak különleges fontosságát, hogy az USA fegyveres erők hatóságai fegyelmi felügyeletet gyakoroljanak a fegyveres erők tagjai felett, valamint az ilyen felügyelet hatását a műveleti készültségre. Ezért az Egyesült Államok kérésére, a kölcsönös védelem iránti elkötelezettség támogatása érdekében, Magyarország, szuverén mérlegelés alapján lemond az elsődleges büntető joghatóság gyakorlásának jogáról, a NATO SOFA egyezmény VII. cikke 3. bekezdésének (c) pontjában foglaltak szerint.

Súlyos bűncselekmények Magyarország számára különösen fontos különleges eseteiben a magyar hatóságok az USA fegyveres erők illetékes hatóságainak küldött írásbeli nyilatkozattal visszavonhatják a joghatóság gyakorlásáról való lemondást. Kisebb súlyú bűncselekményekre kidolgozható egyedi megállapodásoktól függően, az USA fegyveres erők értesítik a magyar hatóságokat. A magyar hatóságok nem szabhatnak ki elzárást az USA fegyveres erők tagjaival szemben a magyar jog szerinti szabálysértésekkel kapcsolatban.

Az USA fegyveres erők szerződést köthetnek bármilyen katonai célú felszerelés, ellátmány, berendezés és szolgáltatás (ezen belül kivitelezési munkák) Magyarország területén történő biztosítására a vállalkozó, szállító vagy az ilyen katonai célú felszereléseket, ellátmányokat, berendezéseket és szolgáltatásokat biztosító személy kiválasztására vonatkozó megkötés nélkül.

Az ilyen szerződéseket az USA törvényei és jogszabályai szerint kell előkészíteni, odaítélni és végrehajtani, ideértve azt, hogy a szerződések odaítélése során mindent el kell követni az átlátható, nemzetiség és a bejegyzés helye szerinti különbségtétel nélküli folyamat biztosítása érdekében.  Az áruk, közmű- és egyéb szolgáltatások beszerzése terén Magyarország nem részesítheti kedvezőtlenebb elbánásban az USA fegyveres erőket, mint a Magyar Honvédséget.

A felek tudomásul veszik, hogy az USA fegyveres erőknek szükségük lehet rádiófrekvenciák használatára. Az Egyesült Államok számára megengedett a saját telekommunikációs rendszerek használata. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy olyan eszközöket és szolgáltatásokat használjanak, amelyek a távközlési rendszerek teljes képességének biztosításához szükségesek, valamint a jogot, hogy erre a célra minden szükséges rádiófrekvencia-tartományt használjanak.

A rádiófrekvenciák használata költségmentes az Egyesült Államok számára. A kölcsönösen meghatározott eljárásoknak megfelelően, az USA fegyveres erők, a káros interferencia elkerülése érdekében, egyeztetnek a magyar végrehajtási megbízottal a frekvenciák használatáról, kivéve, amikor a műveleti körülmények nem tesznek lehetővé egyeztetést.

A megállapodás egy kezdeti, tíz éves időtartamra jön létre. A megállapodás e kezdeti időtartamot követően is hatályban marad, azonban bármelyik fél felmondhatja egy éves határidővel diplomáciai csatornákon a másik félhez eljuttatott írásbeli jegyzék útján.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom