Honvédelem és nemzetbiztonság

Idén is megjelent a honvédelmi szervezetek aktuális feladatait összesítő utasítás

honvédelmi szervezetek

Ahogy minden évben, most is megjelent egy HM utasítás a honvédelmi szervezet éppen aktuális, kiemelt feladatainak, valamint a következő évek fő célkitűzéseinek meghatározásáról. A védelempolitikai célok tekintetében meghatározó jelentőségű utasításból most is kiemelnék pár érdekes gondolatot.

Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott honvédelmi szervezetre terjed ki, de a honvédelemért felelős miniszter által, az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre is alkalmazni kell.

A korábbi szabályozási koncepcióhoz képest újdonság, hogy az egyes feladatokhoz felelőst, vagy épp felelősöket is rendel, sőt, néhol éven belüli határidőket is meghatároz a norma. Érdekes továbbá látni, hogy az egyes években mennyire más prioritások határozzák meg a szervezet kiemelt feladatait.

A honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatai:

– A védelempolitika eszközrendszerét kihasználva, a külső környezeti tényezők, a nemzeti érdekek és a szövetségesi igények figyelembevételével, a nemzetközi válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés.

– A 2021-ben kezdődő V4 elnökség alatt a honvédelmi szervezetre háruló feladatok ellátása.

– Az Állandó Strukturált Együttműködéssel (PESCO), valamint az Összehangolt Éves Védelmi Felülvizsgálattal (CARD) kapcsolatos feladatok végrehajtása.

– A fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek maradéktalan teljesítése, valamint Magyarország és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) érdekeinek figyelembevételével az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése.

– A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban (a továbbiakban: Zrínyi Program) tervezett honvédelmi, haderőfejlesztési programok végrehajtása.

A haderő humánerőforrásainak fejlesztése a Zrínyi Programhoz kapcsolódóan.

Az új hadkiegészítési rendszer kialakítása.

– Az Obsitos Programot is magában foglaló életpályamodell, valamint a toborzást, kiválasztási, teljesítményértékelési, előmeneteli, karrier-, kiléptetési, rekonverziós elemeket felölelő foglalkoztatási program további fejlesztése.

– A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya további emelésének előkészítése.

– A lakásértékesítési program folytatása, az abból származó bevételek pályázati úton nyújtható lakhatási támogatásokra fordításának előtérbe helyezésével, elsősorban a nagycsaládosok, a csonka családosok, illetve a lakáshiteladósok megsegítését figyelembe véve.

– A honvédelmi nevelés támogatása érdekében a Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) partneriskolák számának növelésével, a honvéd kadétok formaruhával történő ellátásával a HKP további fejlesztése.

– A honvéd középiskolai és kollégiumi rendszer kialakításának megkezdése, illetve a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium fejlesztésének előkészítése.

– A munkahelyteremtő program részeként létrehozott Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatása, valamint a 2021-ben bevezetésre kerülő Önkéntes Katonai Szolgálat fogalmának koncepcionális kidolgozása, bevezetése, fejlesztése.

– A speciális nemzetbiztonsági humánerőforrás-kapacitás és képzési képességek fejlesztése.

A véderő, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása keretében, új attaséhivatal nyitása Ljubljanában és Minszkben.

A Katonai Egységes Felderítő Rendszer fejlesztésére indított programok közül a felderítő és elektronikai hadviselés rendszerek és technikai eszközök modernizálása, a hadműveleti-harcászati képi felderítő képesség kialakításának folytatása.

– Az MH Integrált Felderítő és Hírszerző Rendszer (IRIS) kialakításának folytatása, kezdeti műveleti képességének elérése, valamint a NATO Összhaderőnemi Információ-előállító, Megfigyelő, Felderítő (JISR) rendszerhez történő csatlakozási feltételek kialakításának folytatása.

– Az MH hadműveleti-harcászati felderítő és elektronikai hadviselés támogatóképesség szervezeti, személyi, technikai feltételeinek kialakítása.

– A jóváhagyott nemzetbiztonsági vonatkozású fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítésére, a honvédségi szervezet minősített összeköttetéseinek biztosítására, a honvédelmi ágazati szintű kibervédelmi képességfejlesztésre.

– Az MH Kibertér-műveleti doktrína kiadása az MH kiberképességeinek részét képező műveleti központ kialakításához.

– A honvédelmi ágazati elektronikus eseménykezelés, sérülékenységvizsgálat és hatósági felügyeleti funkciók területén a képességfejlesztés folytatása.

A katonai nemzetbiztonsági létesítmények további fejlesztése.

– A műveleti koncepciók és doktrínák átdolgozása Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, a Nemzeti Katonai Stratégia, a NATO Military Strategy és annak implementációs koncepciói alapján.

– A kijelölt erők 2021. július 1-jén kezdődő részvétele az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (European Union Defence Cooperation Initiative – EU DECI) harccsoport készenléti szolgálatban.

– A 2021. november és 2022. november közötti időszakban betöltendő Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (a továbbiakban: KFOR) parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatokra történő felkészülés végrehajtása, majd a beosztás magas szintű ellátása.

Felkészülés a 2022 szeptemberében kezdődő Balti Légtér Rendészeti (Baltic Air Policing – BAP) műveleti feladat végrehajtására.

A személyi mentés (Personnel Recovery) képesség elméleti alapjainak kidolgozása és a kiképzés feltételeinek létrehozása.

A magyar hadiipar támogatására kiemelt hangsúlyt helyezve, a nemzetközi hadfelszerelési együttműködés elmélyítése.

– A NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Programme – NSIP) képességcsomagok magyarországi projektjeinek folytatása.

– A Zrínyi Program keretében beszerzett új légijárművekkel és a pilóta nélküli állami légijárművekkel kapcsolatos jogszabályváltozásból adódó új eljárásrenddel összefüggő katonai légügyi hatósági feladatok ellátása.

– Székesfehérvár helyőrségben a Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) költözése és a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság [Headquarters Multinational Division – Centre (a továbbiakban: HQ MND-C)] ideiglenes elhelyezése, valamint műveleti képességeinek biztosítása érdekében szükséges infrastrukturális- és infokommunikációs feltételek kialakítása.

– A Szolnok helyőrségben diszlokáló honvédségi szervezetek elhelyezési koncepcióját figyelembe véve, a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, felkészítésének folytatása, valamint a kezdeti műveleti képesség eléréséhez szükséges feltételek
megteremtése.

A 2020. évben azonosított SARS-CoV-2 koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet következményeinek felszámolásában való közreműködés.

– Az MH Egészségügyi Központ gazdálkodását javító intézkedések hatásainak nyomon követése.

– Az MH stratégiai transzformációs rendszerének megszilárdítása, valamint a műveleti transzformációs rendszer kialakítása.

– A Honvéd Huszár Díszalegység (a továbbiakban: HHD) megalakítása.

– Az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság megalakítása.

– Az MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktár teljes műveleti képességének elérése.

– A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. jelenlegi képességeinek hosszú távú fenntartása és bővítése érdekében a társaság tulajdonosi felügyeletének erősítése, profiltisztításának folytatása, kiemelt figyelemmel az észszerűségre és takarékosságra, az MH érdekű tevékenység fokozására és a légi távérzékelési képesség társaság bázisán történő kialakításának vizsgálatára.

– A haderőfejlesztéssel kapcsolatos információvédelmi feladatok honvédelmi szervezet szintű támogatása.

A Magyarországon települt nemzetközi katonai szervezetek befogadó nemzeti támogatásának magas szintű, folyamatos biztosítása.

– A Honvédelmi Értéktár működtetése, valamint elért eredményeinek a közvélemény felé történő közvetítése.

– A beérkezett azonosítási jelentések alapján a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölésére irányuló hatósági eljárások lefolytatása, a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése.

– A honvédelmi tevékenység elismertségének növelése érdekében az állami, a nemzeti és a katonai ünnepek alkalmából imázsépítő, arculatformáló nyilvánossági programok, évfordulós események, hagyományőrző programok szervezése, a rendezvények lebonyolításában együttműködő kormányzati, önkormányzati, egyházi, tanintézeti és civil partnerekkel történő kapcsolat minőségének javítása.

Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató végrehajtása Kecskeméten.

A honvédelmi szervezet 2022–2023. évi fő célkitűzései:

– az MH törvényben meghatározott polgári irányítási rendjének, illetve katonai vezetési eljárásainak finomítása, a működés során szerzett tapasztalatok beépítésével,

– a modern kor színvonalának megfelelő haderő kialakításának folytatása a Zrínyi Programban tervezett fejlesztési és modernizációs programok keretei között,

– a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, a Nemzeti Katonai Stratégia, valamint a NATO és az EU vonatkozó képességfejlesztési és katonai dokumentumai alapján kidolgozott műveleti koncepciók és doktrínák bevezetése, a többnemzeti képességfejlesztés szakmai irányítása,

– a magyar V4 elnökség 2022 első félévére eső, a honvédelmi szervezetre háruló feladatainak végrehajtása,

– a „Védelempolitikai és katonai együttműködési iránymutatás a német keretnemzeti csoportban történő magyar szerepvállaláshoz” című dokumentumban meghatározott célok végrehajtása és azok folyamatos nyomon követése,

– a hibrid hadviselés, valamint a forradalmian új, diszruptív technológiák terjedéséből fakadó nemzeti feladatok szakmai koordinálása, különös tekintettel a Hibrid Fenyegetések Elleni Európai Kiválósági Központtal, valamint a NATO Déli Regionális Központtal (HUB) kapcsolatos feladatokra,

– a miniszteri szándékoknak megfelelő, priorizált kétoldalú kapcsolatok fejlesztése a V4-országokkal, Németországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Franciaországgal, az Egyesült Királysággal, Svédországgal és Olaszországgal,

a nemzeti érdekek és szövetségesi igények figyelembevételével, a nemzetközi válságkezelésben, humanitárius műveletekben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában történő közreműködés, figyelemmel a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről szóló 1344/2019. (VI. 11.)
Korm. határozatban foglaltakra,

– a fegyverzet-ellenőrzési egyezményekből adódó kötelezettségek, kiemelten az adatszolgáltatás, az ellenőrzések és a Nyitott Égbolt megfigyelőrepülések fogadásának maradéktalan teljesítése, valamint Magyarország és a NATO érdekeinek figyelembevételével az ellenőrzési jogok maximális érvényesítése,

a technikai adatszerző eszközpark korszerűsítése, figyelemmel a honvédségi szervezet minősített összeköttetéseinek biztosítására,

– az MH kiberképességeinek részét képező műveleti központ kezdeti műveleti képességének elérése 2023 végére,

–  a Honvédelmi Ágazati Válságkezelési Rendszer működtetése,

– az HQ MND-C teljes műveleti képességének elérése,

– a KFOR parancsnoki beosztással kapcsolatos feladatok ellátása, a magyar szerepvállalás nyugat-balkáni hadszíntéren történő bővítése érdekében,

– a Global SOF Symposium – Europe 2023 rendezvény előkészítése és végrehajtása,

– a NATO NRI keretében felajánlott erők teljes műveleti képességének elérése érdekében tervezett, és az Egyéni Képességfejlesztési Tervben meghatározott célok teljesítése,

a NATO-vállalások teljesítése érdekében szükséges feladatok teljesítése, kiemelt figyelemmel a már élő felajánlások esetében a korlátozások megszüntetésére, illetve a tárgyidőszakban esedékes képességcélok műveleti készenlétének elérésére,

Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC) képesség kialakításának, felkészítésének folytatása a teljes műveleti képesség elérése érdekében,

– a Nemzeti Modellezési és Szimulációs Központ és az EUROSIM szimulációs központ létrehozása,

– a haderőfejlesztéssel kapcsolatos információvédelmi feladatok honvédelmi szervezet szintű támogatása,

– a honvédelem érdekében tevékenykedő civil és érdekvédelmi szervezetek anyagi támogatása a honvédelmi eszme terjesztése, elfogadása és a katonai hagyományok ápolása érdekében.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom