Honvédelem és nemzetbiztonság

Humánerőforrás-gazdálkodását is fejleszti a Magyar Honvédség

humánerőforrás kiképzés

Számtalan cikket írtam már a Magyar Honvédség különböző eszköz és infrastrukturális fejlesztései kapcsán, most azonban az ember, illetve pontosabban: a katona kerül a központba. A Magyar Honvédség vonzerejének és megtartó képességének növelése, valamint a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban eltervezett létszámcélok teljesítése érdekében ugyanis a Honvédelmi Minisztérium új, 2019–2023. közötti időszakra szóló programot hirdetett.

A programnak – jogi normában megjelölt – önálló neve nincs, részleteiben pedig a 25/2019. (III. 26.) HM utasításból ismerhető meg a tartalma. A program hét kiemelt területtel foglalkozik a humánerőforrás-gazdálkodás kapcsán: a katonai életpálya és előmeneteli rendszer, az illetmény- és juttatási rendszer, a lakhatás-támogatás, a humánszolgálati rendszer (a katona jóléte), a toborzás, kiválasztás, beléptetés, a humánerőforrás-fejlesztés és a hazafias és általános honvédelmi nevelés.

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, a Magyar Honvédség Parancsnokságára és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre terjed ki. Néhány elemét kiemelve a legfontosabb célkitűzéseket az alábbiakban lehet összegezni.

A katonai életpálya és előmeneteli rendszer témakörében végrehajtandó feladatok

 • „Front office-back office” típusú ügyintézés bevezetése.
 • Az állományba vételi eljárásrend egyszerűsítése, racionalizálása, a szolgálati viszony létesítéséhez kapcsolódó feltételek újragondolása.
 • Az előmeneteli rendszer rugalmasabbá tétele az eljárásrendi szabályok egyszerűsítésével.
 • A szerződéses és hivatásos szolgálati viszony tartalmának felülvizsgálata, perspektivikusan a szerződéses jogviszony kivezetése az altiszti és tiszti állomány tekintetében.
 • A szolgálatteljesítési idő rugalmasabbá tétele, a szolgálatteljesítési rendek felülvizsgálata, egyszerűsítése, atipikus foglalkoztatási formák alkalmazhatóságának vizsgálata.
 • Az átjárhatóság egyszerűsítésének vizsgálata az egyes jogviszonyok között (hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott).

Az illetmény- és juttatási rendszer témakörében végrehajtandó feladatok

 • Az illetményrendszer rugalmasabbá tétele, a parancsnoki mozgástér bővítése.
 • Az alapilletmény súlyának erősítése, belső arányainak átstrukturálása, teljesítménytől függő illetményelem bevezetése, a szolgálati idő hangsúlyosabb megjelenése az illetményben.
 • A pótlékrendszer felülvizsgálata, a pótlékok számának csökkentése, alapilletménybe való beépítése, egy generális pótlék kialakítása.
 • Az illetményen kívüli juttatások, szolgáltatások rendszerének felülvizsgálata, a katonacsaládok
  hangsúlyosabb támogatása.
 • A béketámogató műveletek keretében külföldi szolgálatot teljesítő állomány járandósági szintje
  megemelésének vizsgálata a költségvetés biztosította lehetőségek figyelembevételével.

A lakhatás-támogatás témakörében végrehajtandó feladatok

 • A rossz állapotú lakások és helyőrségi szállók XXI. századi követelményeknek megfelelő felújítása.
 • A személyi jövedelemadó szabályokhoz igazodóan a lakáshitel-támogatás átalakításának, valamint
  a támogatási célok kibővítésének felülvizsgálata.
 • A végleges letelepedést elősegítő támogatások értékének megőrzését szolgáló szabályozás felülvizsgálata, korrekciója.
 • A lakásszerzéshez szükséges önerő honvédségi eszközökkel történő kiegészítésének vizsgálata.
  Pénzintézetekkel, ingatlanforgalmazókkal való együttműködések kiépítése, bővítése kedvezménycsomagok érdekében.
 • A lakhatási támogatások adómentessége megteremtésének kezdeményezése.
 • A lakáshitel-támogatás támogatási céljai bővítésének vizsgálata.
 • A családi otthonteremtési kedvezményrendszerhez hasonló támogatási, illetve honvédségi kamattámogatási rendszer kialakításának vizsgálata.
 •  A lakáscélú hitelek esetében az adókedvezmény biztosításának vizsgálata.

A humánszolgálati rendszer (a katona jóléte) témakörében végrehajtandó feladatok

 • A humánszolgálat feladatrendszerének részletes elemzése, az állomány testi, lelki és szociális jólétének biztosítása érdekében végzett feladatok pontos (a személyi állomány igényeihez igazított) meghatározása.
 • A feladatok, munkafeltételek, alkalmazott személyi állományi kör átalakítása úgy, hogy a humánszolgálat valóban „személyes tanácsadóként” funkcionáljon.
 • A szolgálati és munkakörülmények további fejlesztése, korszerű munkakörnyezet kialakítása.
 • A laktanyák közelében lévő bölcsődei, óvodai és iskolai elhelyezés elősegítése, szükség szerint honvédségi bölcsődék és óvodák létesítése, működtetése, lakhatási támogatások igénybevételének menedzselése.
 • A meglévő kondicionáló termek, tornaparkok fejlesztése, újak létesítése, az aktív és egészséges életmód további népszerűsítése, családcentrikus szabadidőprogramok, szabadtéri sportesemények szervezése.
 • Az MH regenerálódást és rekreációt végző szervezetei működésének, a regeneráló pihenés és rekreációs szolgáltatások rendszerének felülvizsgálata, hatékonyabba tétele, a hétvégi pihenés, üdültetés lehetőségeinek fejlesztése, korszerűsítése.

A toborzás, kiválasztás, beléptetés témakörében végrehajtandó feladatok

 • A bekerülési folyamat jelenlegi rendszerének stabilizálása, szükséges korrekciója.
 • Az egészségügyi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálati követelmények újragondolása (a népesség egészségügyi állapotához igazítása).
 • A bekerülési létszám növelése, a jelenlegi követelményszint próbaidő végéig történő teljesítésének
  megkövetelése.
 • Egységes módszertan kidolgozása a munkakörcsaládok, illetve az elkülöníthető katonai szakmák fiatalok körében való népszerűsítésére.
 • Az MH hagyományos munkaerő-piaci jelenlétének tudatosabb tervezése és szervezése, a rendezvények MH népszerűsítése szempontú és toborzó célú osztályozása.
 • A katonai toborzó rendszer és a katonai szervezetek együttműködésének javítása.
 • A katonai toborzás hagyományos eszköztárának fejlesztése, megújítása.
 • Iskolatípustól függő egységes tájékoztató csomag kidolgozása.
 • A katonai toborzás meglévő informatikai és telekommunikációs eszköztárának fejlesztése, megújítása.
 • Az online toborzó képesség kialakítása, centralizálása, a karrier oldal végleges változatának fejlesztése, elindítása, külső online állásportálokon az aktivitás erősítése, közösségi oldalak tudatos, célirányos használata a katonai toborzás rendszerében.
 • Az MH és a „KATONA” „brandjének” tudatos, következetes, hosszú távú felépítése.
 • A gamifikáció módszerének alkalmazása a toborzás és kiválasztás, valamint a fejlesztés és képzés területén.
 • Az MH külső és belső kommunikációs rendszerének vizsgálata, megújítása.
 • A próbaidő alatti megtartás rendszerének megszilárdítása, a szükséges korrekciók meghatározása.
 • A foglalkoztatási elégedettség mérése rendszerének kialakítása, folyamatos működtetése.

A humánerőforrás-fejlesztés témakörében végrehajtandó feladatok

 • A felsőfokú tisztképzés rendszerének és az oktatói pálya utánpótlás nevelésének felülvizsgálata.
 • Új képzési formaként a felsőoktatási szakképzés bevezetése.
 • A képzési idő növelése a katonai felsőoktatási területen végrehajtott mesterképzések esetén.
 • Az NKE HHK alapképzési (BSc) szakjain végzettséget szerzett tisztek polgári egyetemek mesterképzéseire (MSc/MA) történő beiskolázása feltételeinek kidolgozása.
 • Honvéd kollégiumi rendszer kialakítása lehetőségének a vizsgálata.
 • A külföldi képzéseken történő részvétel lehetőségének a vizsgálata, a külföldi képzések beillesztése a hazai képzési rendszerbe.
 • A honvédségiösztöndíj-rendszer folyamatos felülvizsgálata, a versenyképesség megőrzése.
 • Az MH rendelkezésére álló tudásvagyon bővítése, az alkalmazhatóság formalizálásának és a kutatási folyamatok szabályozásának elvégzése.
 • A kutatási témák Zrínyi 2026 Program célkitűzéseihez való illeszkedésének figyelemmel kísérése.
  A tudományos publikációk nyilvántartása és követése, az elért új kutatási eredmények vezetői szintű és széles körű megismertetési rendszerének kidolgozása.
 • A Honvédelmi Tudományos Tanács létrehozása, amely meghatározója az MH fenntartható fejlődésének és az ország katonai védelméhez szükséges tudományos metodikák és technikák alkalmazásának.

A hazafias és általános honvédelmi nevelés témakörében végrehajtandó feladatok

 • A Honvédelmi Sportszövetséggel történő folyamatos együttműködés a hazafias és általános honvédelmi nevelés feladatainak végrehajtása érdekében.
 • A köznevelésben oktatható sportlövészet és a küzdősport kerettantervek felmenő rendszerben való
  elkészítése.
 • A hatályos kerettantervek honvédelem szempontjából is fontos tartalmakkal való kibővítése felmenő rendszerben.
 • A gépjárművezető képzés és a honvédelmi oktatási program kialakítása a Honvéd Kadét Programban (a továbbiakban: HKP) részt vevő diákok részére, felmenő rendszerben.
 • Honvédelmi sportközpontok és lőterek építési lehetőségének vizsgálata, működési feltételeinek
  megteremtése.
 • A „Honvédelmi alapismeretek” tantárgy kerettantervének folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése.
 • A HKP népszerűsítése és társadalmi elfogadottsága érdekében kidolgozásra kerülő részletes kommunikációs terv szakmai tartalmának meghatározása.
 • A HKP-ban részt vevő diákok és pedagógusaik egységes megjelenésének biztosítása.
 • Országosan középtávon a HKP-ban részt vevő tanintézetek és diákok számának növelése.
 • A HKP-val kapcsolatos brit–magyar szakmai együttműködés erősítése.
 • Egy új honvéd középiskola és kollégium működési feltételeinek megteremtése.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom