Adatvédelem és információszabadság

Ha férfinak születtél, akkor a honvédség mindent tudni fog rólad

toborzas

Egy hónapja írtam arról, hogy sci-fibe illő adatkezelési kérdések merültek fel Magyarországon. Az adatvédelmi hatóság véleményezett például egy törvénytervezetet, amelynek nyomán a hadkötelesek és a kiképzett tartalékosok adatainak kezelése egy olyan centralizált rendszerben történne, amelyet sokféle adatforrásból, békeidőben is folyamatosan frissítenének. Jövőre mindez valósággá válik.

A tervezett szabályozással kapcsolatban (részletesebb információ hiányában) a NAIH akkor nem volt meggyőződve arról, hogy a tervezett szabályok összhangban vannak a személyes adatok védelmének alkotmányos követelményeivel, ezért a tervezett módosítással nem értett egyet. Azóta természetesen történhettek további egyezteztetések is.

Az viszont biztos, hogy az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CV. törvényt már el is fogadták, rendelkezéseinek zöme 2020. január 01-el hatályba is lép. Arra gondoltam, hogy röviden összefoglalnám, hogy mindez mekkora adattömeget jelent majd a gyakorlatban.

Elöljáróban tisztázni kell két fontos fogalmat. Egyrészt hadköteles a hadkötelezettség bevezetését követően magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú nagykorú férfi.

A behívhatósági korhatár pedig a Magyar Honvédségnél hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti katonai szolgálatot, illetve honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzést, alapfelkészítést vagy annak valamely modulját teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára, más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben 50. életévüket betöltik.

Az adatkezelés célja a hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának céljából a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.

Mindez tehát egyáltalán nem jelenti a hadkötelezettség bevezetését, ilyen rendelkezést a jogszabály nem tartalmaz. A lényeg, hogy már a hadkötelezettség bevezetésének pillanatában – ha erre meghatározott körülmények és keretek között egyszer sor kerülne – azonnal rendelkezésre álljanak a szükséges adatok.

Ennek érdekében a katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-éig el nem érő potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére – a hadkötelesek nyilvántartásához – automatikusan (ennek rendszeressége az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetenként eltérő) adatot szolgáltatnak az alábbi szervezetek.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv adatot (természetes személyazonosító adatok, lakcímadatok, állampolgárságra vonatkozó adatok, családi állapot, a nyilvántartásból való kikerülés ténye, személyi azonosító) szolgáltat:

– a hadköteles korba lépőkről,
– a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról,
– a hadköteles nyilvántartásban lévő személy elhalálozásáról és
– a hadköteles nyilvántartásban lévőkről az adataik megváltozásáról.

A Honvédség központi személyügyi szerve adatot (születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei, születési ideje, születési helye, anyja születési, családi és utónevei, személyi azonosítója, katonai szolgálatra való alkalmasságát érintő betegsége, megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági minősítése, fokozata, típusa, korlátozások, megállapítás dátuma, megállapításának, felülvizsgálatának dátuma, szomatometriai adatai, megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai, szakképzettsége, foglalkozása, munkaköre, időtartama, idegen nyelv ismerete és annak foka, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv nyilvántartásában szereplő engedély típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára, a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatok, saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje, külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata, a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári), típusa, kezdete, befejezése, megszerzett katonai szakképzettsége, az elért rendfokozata, a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, közintézmény), a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata, beosztása, a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének oka, társadalombiztosítási azonosító jele) szolgáltat:

– a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti állományba felvettekről, a szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya, jogviszonya megszűnt,
– azon hadkötelesekről, akik hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítenek, továbbá azokról, akiknek a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálati viszonya megszűnt, valamint
– a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti állományba felvettekről, munkavállalói jogviszonyt létesítőkről, a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelkezőkről, valamint azokról, akiknek a jogviszonya, munkaviszonya megszűnt.

A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség adatot (születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei, születési ideje, születési helye, anyja születési, családi és utónevei, a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári), típusa, kezdete, befejezése, megszerzett katonai szakképzettsége, az elért rendfokozata, a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, közintézmény), a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata, beosztása, a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének oka, társadalombiztosítási azonosító jele) szolgáltatnak:

– a hivatásos állományába felvettekről,
– az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről,
– valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt.

A rehabilitációs szakértői szerv adatot szolgáltat:

– a legalább 40%-ot elérő össz-szervezeti egészségkárosodásáról,
– annak érvényességi idejéről.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes szerve adatot szolgáltat:

– a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás, illetve szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén a szabadságvesztés megkezdésnek idejéről,
– szabadulásának várható idejéről,
– szabadulásának időpontjáról,
– valamint a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének és befejezésének várható idejéről, befejezésének időpontjáról.

A gondnokoltak nyilvántartását vezető hatóság adatot szolgáltat:

– a cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezéséről,
– a felülvizsgálat idejéről, megszűnéséről, megszüntetéséről.

A Honvédség központi egészségügyi szerve adatot szolgáltat:

– a hivatásos, szerződéses, és önkéntes tartalékos állományra, továbbá a katonai szolgálatot törvény alapján önként vállaló honvédelmi alkalmazottra vonatkozóan a katonai szolgálatra való alkalmasságáról, korlátozásokról, a minősítés okáról, típusáról, időpontjáról, esetleges felülvizsgálatának dátumáról,
– a potenciális hadkötelesek és kiképzett tartalékosok várható alkalmassági kategóriájáról, annak megállapítása időpontjáról.

A fővárosi és megyei kormányhivatal adatot szolgáltat:

– az ideiglenes gondnokság alá helyezettekről,
– a gondnokság alá helyezés megállapításának, illetve annak megszűnésének időpontjáról.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatot szolgáltat:

– az öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati időbe beszámítható idő alatt betöltött foglalkozásokról, illetve munkakörökről,
– valamint a három vagy ennél több, kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, vagy nevelt gyermek után családi kedvezményben részesülő személyekről.

A köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv adatot szolgáltat:

– az általa vezetett központi nyilvántartásban szereplők már megszerzett végzettségéről, képzettségéről, megszerzés időpontjáról.

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv adatot szolgáltat:

– a nyilvántartásban szereplők nyelvtudására vonatkozó adatokról.

A választási szerv adatot szolgáltat:

– azokról, akiket országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, nemzetiségi önkormányzati képviselőnek megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt.

Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv adatot szolgáltat:

– az állampolgárságról való lemondásról.

A közúti közlekedési nyilvántartó szerv adatot szolgáltat:

– a nyilvántartásában szereplő engedélyek típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására,
– a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára,
– a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatokról.

Az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv adatot szolgáltat:

– a nyilvántartásban szereplő, három vagy több, 18. életévét még nem betöltött gyermekre vonatkozóan támogatásban részesülőkről.

A kiképzést végrehajtó szerv adatot szolgáltat:

– a végrehajtott kiképzésekről.

A honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet adatot szolgáltat:

– a megszerzett honvédelmi ismeretekről.

A honvéd tisztképzést végző szerv adatot szolgáltat:

– a végrehajtott és folyamatban lévő képzésekről, valamint a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról.

A társadalombiztosítási azonosító jel nyilvántartását vezető szerv adatot szolgáltat:

– a kiosztásra és módosításra kerülő társadalombiztosítási jelről.

A fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv adatot szolgáltat:

– a nyilvántartásában szereplő személyekről.

Az egyházi jogi személy adatot szolgáltat:

– a hivatásukat gyakorló papokról, lelkészekről és rabbikról.

A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet adatot szolgáltat:

– a meghagyásban érintett személyekről.

Ezzel a véleményem szerint Magyarország egyik legkomplexebb adatbázisa jöhet létre, amely lényegében szinte minden fontos személyes adatot tartalmazni fog az 50. életévüket be nem töltött magyar férfiakról, vagyis a potenciális hadkötelezettekről. További részletek a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 2020. január 01-től hatályos szövegváltozatában.

Borítókép: Gyömbér Béla

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

Ajánlott tartalom