Honvédelem és nemzetbiztonság

Elszámolt a 2019-es költségvetésével a Honvédelmi Minisztérium

vbu

Az Országgyűlés honlapjára feltöltésre került, és elérhetővé vált a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezete, amelyben szokás szerint külön fejezett foglalkozik a Honvédelmi Minisztérium tavalyi költségvetésével, és annak elszámolásával.

A költségvetési beszámoló nyomán jól körvonalazható a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tényleges működési tevékenysége, és tervezett és megvalósult bevételei és kiadásai, ezért kiemelnék és idéznék néhány gondolatot az Országgyűlés által egyelőre még el nem fogadott tervezet szövegéből.

Bevezetés

2019. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, egyúttal a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi 2026 HHP) kiemelt beszerzéseinek végrehajtása, valamint Magyarország nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett.

A nagyívű fejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. Kiemelt cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsülésének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék biztosítása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti az MH valamennyi képességét és fegyverrendszerét.

A forgószárnyas képesség erősítése nemcsak a minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű és közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzését eredményezte, hanem a meglévő, felújított orosz technikai eszközök is visszaérkeztek Magyarországra. Az MH légiszállító képességének kialakítása, a merevszárnyú szállítórepülőgépek üzemeltetésbiztonságának megteremtése folytatódott, amely tovább növeli a honvédség bevethetőségét, megteremti a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvételt.

A „Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján pénzügyi kifizetés már történt 2019-ben, viszont a szerződés szerinti szállításokra először 2020-ban kerül sor. A gépesített lövész képesség fejlesztése keretében a vállról indítható páncéltörő fegyverrendszerek, illetve a képesség erősödéséhez szorosan kapcsolódó optikai eszközök beszerzései is megvalósultak. Ugyancsak ezen képesség fejlesztése terén áttörés történt a régóta várt páncélozott többcélú harcjárművek vonatkozásában is, a beszerzési eljárás 2019-ben megkezdődött.

A 2019. évben is kiemelt feladatot jelentett a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás kezelésében való részvétel, amelyben az MH és HM szervezetek jelentős létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb közös határszakaszon lévő határzár technikai megerősítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzésvédelmében. A határvédelemben résztvevő katonák és rendőrök elhelyezési körülményeinek javításában fontos szerep hárult 2019-ben is a korábban felállított Határvédelmi Bázisokra.

Hadiipar

Az MH mobilitásának növelése érdekében a hazai védelmi ipar felélesztésének részeként a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt-vel és az Ikarus Járműtechnika Kft-vel együttműködésben 2019-ben folytatódott a  többfunkciós moduláris autóbusz-gyártás, az ütemezett szállítások az MH részére megtörténtek.

A Rába Járműipari Holding Nyrt-vel kötött keretszerződés alapján a Gépjármű Beszerzési Program keretében a tervezett járműszállítások megtörténtek, ezzel is javítva az MH gépjárműállományának hadrafoghatóságát.

Infrastruktúra fejlesztések

A Zrínyi 2026 HHP keretében, a 2019-ben rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett a Laktanya Fejlesztési Koncepció (a továbbiakban: LFK) megvalósítása továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére fókuszált. Ennek keretében folytatódtak a munka- és életkörülmények javítása céljából a korábbi években megkezdett ingatlanfejlesztések, kiemelten az ország déli határvédelmében érintett hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában, illetve a székesfehérvári Alba Regia laktanyában.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP program) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2019-ben is. Az MH Pápa Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis infrastrukturális fejlesztéseire, ezen belüli célfeladatként főleg repülőterek futófelületeinek felújítására.

A NSIP program keretében a költségvetési hozzájárulásra, a különböző képességcsomagjaira a fejlesztési források biztosításra kerültek. Az NSIP képességcsomagok kötelezettségvállalásaira sor került, a teljesítések, valamint a kifizetések ennek megfelelően 2019-ben is folyamatosan végrehajtásra kerültek.

A képességcsomagok, illetve a projektek végrehajtásának 2019. évi főbb eredményei között említhető a kecskeméti repülőbázis futópálya felújításának végrehajtása, állóhelyek térvilágításának és fénytechnikájának kialakítása, az állóhelyek felfestése. 2019. évben megkezdődtek a kecskeméti I/A zóna és központi zóna bővítésére vonatkozó fejlesztések. A pápai bázisrepülőtér futópálya hosszabbítás teljes megvalósítása érdekében tovább folytatódtak az előkészületi munkálatok.

A két repülőteret érintően megtörtént a fenti két repülőteret érintő műszakilag elavult meteorológiai radarok korszerű típusúra történő cseréje, a légtérfelügyeleti radarok fejlesztése, illetve a jelenleg üzemelő CAT/I-es kategóriájú Műszeres Leszállító Rendszer és VHF körsugárzóirányszögadó/távolságmérő berendezések, eszközökök CAT/IIIb kategóriára való emelésére vonatkozó szerződés aláírása.

A honvédelmi ágazat vonatkozásában új vezetési és irányítási rendszer került kialakításra 2019. január 1-jével, melynek keretében a HM és az MH szétválasztásra került, ennek során az MHP létrehozásával hatékonyabbá vált a katonai feladatok végrehajtása. Az új rendszer lehetővé teszi a feladatok felelősség és szaktudás szerinti észszerűbb, szakmaibb és világosabb megosztását.

Költségvetési kiadások

Az évközi − egyenlegét tekintve mindösszesen 187.753,3 MFt-ot kitevő − előirányzatmódosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 700.599,5 MFt-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 502.553,0 MFt, a módosított bevételi előirányzat összege 52.848,7 MFt, valamint az előző évi költségvetési maradvány előirányzatainak összege 145.197,8 MFt volt. A kiadási előirányzat 561.225,2 MFt összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 704.359,0 MFt-ban realizálódott.

költségvetés

A 2019. évre jóváhagyott 119.555,4 MFt összegű előző évi költségvetési maradvány teljes egészében igénybe vételre került.

Haditechnikai fejlesztések

A kormányzati elvárásoknak megfelelően, tovább bővülő költségvetési források biztosítása mellett folytatódtak a Zrínyi 2026 HHP keretében megvalósítandó nagy értékű haderőfejlesztési és honvédelmi fejlesztési beszerzések. Ezek végrehajtása érdekében a jóváhagyott költségvetési törvény, valamint egyedi kormányhatározatok alapján biztosított forrásokból a következőkben bemutatott főbb fejlesztési beszerzések elindítására, szerződéskötésére és részben vagy egészben történő teljesítésére került sor.

A Könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása feladat a megkötött szerződésnek megfelelő ütemezés szerint zajlott 2019. év során. 2019. évben a helikopterek átvétele a szerződésben foglaltak szerint került végrehajtásra. A haderő forgószárnyas képességének további fejlesztése magába foglalja a Közepes katonai többcélú helikopterek beszerzését, amely a megkötött szerződés szerint zajlott 2019. évben.

A Mi-24 típusú helikopterek komplex ipari nagyjavítása tekintetében a szerződés alapján a helikopterek javítása megtörtént, a kiadások elszámolása 6,2 MFt előleg 2020. évi elszámolásának kivételével tárgyévben megtörtént. A megkötött szerződés alapján a Szállítórepülőgép képesség kialakítása (3017/2017. Kormányhatározat) megtörtént, a merevszárnyú szállítórepülőgépekhez kapcsolódó rendszerek biztosítása is megkezdődött 2019. évben a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése mellett.

A kormány intézkedett a Gripen típusú harcászati repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a Gripen harcászati repülőgépek 2019. évi bérleti díjára 24.762,2 MFt került kifizetésre. A harci repülőgép képesség programhoz kapcsolódóan a telepíthető mobil hangár (DAM – Deployable Aircraft Maintenance Facility), az Elektronikus hadviselő rendszer tesztberendezés (EWS – Electronic Warfere System) került beszerzésre.

A Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése a megkötött több éves szerződés szerint, ütemezetten zajlott. A Vállról indítható, hátrasiklás nélküli, többcélú páncéltörő fegyverrendszer, valamint a
Páncélozott többcélú moduláris harcjármű beszerzése feladatok elkezdődtek, a megkötött szerződések szerint folynak.

A Lövész képesség fejlesztés keretein belül optikai eszközök kerültek beszerzésre. A Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség (SAMOC) fejlesztése feladat és az azokhoz kapcsolódó kifizetések 2019. évben a megkötött szerződés szerint zajlottak. A Mistral rakéták beszerzése a szerződés szerint megvalósult, a számviteli elszámolása 2019. évben megtörtént, a szerződés ezzel lezárásra került.

A Hadműveleti-harcászati rádiós és rádióelektronikai hírszerzés és elektronikai hadviselés (SIGINT és EW) képesség fejlesztése (JISR I. ütem) feladattal kapcsolatban a teljesítés 2019. évben szerződés szerint megtörtént. Az MH tábori (háborús) vezetési rendszerének kialakítása (C4ISR) fejlesztés 2017. évi keretszerződése 2019. évre vonatkozó feladatainak teljesítése megtörtént.

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés a harckocsi és tüzérképesség fejlesztésére, a vállról indítható páncéltörő képesség kialakítására, a forgószárnyú légieszközökre (H145M, H225M), a páncélozott többcélú moduláris járművekre, a földi telepítésű légvédelmi rakéta központra (SAMOC), illetve a C4ISR képesség fejlesztésére.

Személyi állomány

A jóváhagyott LFK alapvető célja a személyi állomány megtartása, élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítása, illetve a katonai hivatás vonzóvá tétele, ennek érdekében előtérbe került a laktanyán belüli lakhatás, a teljes körű ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek, valamint a rekreációs és sportolási lehetőségek minél szélesebb körben és a kor színvonalának megfelelő épületekben történő biztosítása.

A HM fejezet 2019. évi költségvetési létszáma 28.001 főben került jóváhagyásra. A fejezet 2019. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

Az átlagkereset valamennyi állománykategória esetében nőtt, a HM fejezet átlagában 22,44%-kal. Az átlagkeresetek növekményét alapvetően a fent felsorolt növekmények, mint a honvédelmi életpálya 2019. évi illetményfejlesztése-, a katona állomány részére kifizetett munkaerőpiaci pótlék és fegyveres testületi juttatás, továbbá az új jogállási törvények alapján
megvalósuló jelentős mértékű illetményfejlesztések eredményezték.

kereset

Nemzetközi szerepvállalás

A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek közül az MH KFOR (Balkán – Koszovó), az MH EUFOR (Bosznia-Hercegovina) kontingenseket, a Katonai Megfigyelőket (Nyugat-Szahara, Kongó, Grúzia), az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL), az afganisztáni, iraki, valamint afrikai (Mali, Szomália) szerepvállalásokat kell megemlíteni az MH külföldi katonai szerepvállalásai között.

Mindemellett kiemelten fontos a légtérrendszeri feladatok végrehajtása (BAP), valamint a különböző nemzetközi programok folyamatos lebonyolítása (a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások), továbbá a tartós nem fegyveres külföldi szolgálatok és az egyéni missziós beosztások ellátása.

Afganisztán, Holland ellentételezés: 2006. július 21-én a holland és a magyar védelmi minisztériumok képviselői egyetértési megállapodást kötöttek az afganisztáni tartományi újjáépítési csoport, a holland hadsereg által telepített és működtetett táborának magyar részre történő átadásáról (Baghlan tartomány, Pol-E-Khomri).

Az átadás-átvétel pénzügyi rendezésére vonatkozó rendelkezéseket a megállapodás tartalmazta, mely szerint a 3 millió EUR vételárból 1 millió EUR összeget az átvevő a megállapodás aláírását követő 60 napon belül kifizet, míg a fennmaradó 2 millió EUR kiegyenlítése későbbi bilaterális megállapodás(ok) szerint rögzített módon történik. Az 1 millió EUR kifizetése megtörtént, azonban a fennálló tartozással szemben a holland hadsereg csak három alkalommal számolta el a Magyarországon, térítés ellenében végrehajtott lövészetének költségeit.

Így 2019. évben még 1.128.998,18 EUR tartozást tartott nyilván az MH Bakony Harckiképző Központ. A tartozás rendezése érdekében a HM 2018. évben arról döntött, hogy a nyilvántartott tartozás összegét a holland féllel történt egyeztetéseket követően egy összegben átutaljuk a holland védelmi minisztérium részére, mely 2019. évben megtörtént a nyilvántartott tartozás összegének megfelelően, így 360,2 MFt tényleges kiadás merült fel.

Kiképzés

Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 2.359,7 MFt (Gripen pótlólagos képzés, légiszállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés, kanadai repülőhajózó képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.606,5 MFt, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 539,9 MFt került kifizetésre.

A kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC) vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. A programban 2019. évben mindösszesen 13 fő vett részt, ebből 6 fő hallgató és 7 fő oktató teljesített szolgálatot. A program díjának kiegyenlítése 2019-ben három alkalommal történt, összesen 1.821,6 MFt került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.

Bevételek

Az intézményi működési bevételi többlet 108,6 MFt, amely többek között az intézményi alaprendeltétésű feladatokra fordított visszatérülésekből, üdültetéssel kapcsolatos többletbevételekből, valamint a feleslegessé vált haditechnikai eszközök, készletek értékesítéséből befolyt inkurrencia bevételből tevődött össze. Továbbá e bevételek köréhez tartozik a pápai bázisrepülőtér felújítására fordított, az ott állomásozó C-17 típusú repülőgépek üzemanyag-feltöltése után felszámított szolgáltatási díjbevétel is.

Légiszállítás

Az MH szállítórepülőinek külföldi szállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2019. évben összesen 440 külföldi út került elrendelésre, melyek során az MH misszióinak váltása, MEDEVAC feladatok, nemzetközi gyakorlatok szállítási feladatai, tárcán kívüli személyek (köztársasági elnök, miniszterelnök, külügyminiszter és egyéb magas szintű állami delegációk tagjai) szállításai kerültek végrehajtásra.

A szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások 112,7 millió forintra, a beszerzési programokhoz kapcsolódó utazások, fogadások 90,7 millió forintra rúgtak. 

A KKM és a HM által megkötött megállapodás szerint az állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült légiszállítási kiadások fedezetére 680,0 MFt támogatásforrású és 85,0 MFt bevételforrású előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére.

A központi költségvetés terhére kerültek kiegyenlítésre az MH szállító repülőeszközeinek (Airbus 319, Falcon 7X, AN-26) külföldi, valamint hazai polgári repülőtereken történő üzemanyag feltöltései. A felhasználást 2019. évben jelentős mértékben megemelte a korábbi évekhez képest az új repülőeszközök beszerzése. További jelentős költségnövekedést okozott az MH 59. SZDRB felújítása következtében megtörtént ideiglenes átköltözés és üzemeltetés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Az MH Szállítórepülő Század külföldi szállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra jóváhagyott eredeti előirányzat az év folyamán többször kiegészítésre került az új szállítórepülőgépek (Airbus 319, Falcon 7X) rendszerbe állítása, valamint a kiutazások számának jelentős növekedése miatt.

Inkurrens eszközök és feleslegessé vált ingatlanok

Korábban kormányzati döntés született arról, hogy az MH hadrendjéből kivont MiG-29 típusú harci repülőgépek értékesítését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó MNV Zrt. hajtsa végre. Az MNV Zrt. és a HM képviselői közötti egyeztetés alapján kidolgozásra került az Elektronikus Aukciós Rendszerben közzétételre kerülő Árverési Hirdetmény, mely megjelenítésre került az MNV Zrt. internetes honlapjáról nyilvánosan
elérhető Elektronikus Aukciós Rendszerben.

Az értékesítési csomag bruttó kikiáltási ára 2.873,4 MFt volt (19 db repülőgép, 20 db tartalék hajtómű, valamint fegyverzeti anyagok). Mivel az árverési biztosíték (718,3 MFt) árverésen részt venni kívánók általi befizetéseinek határidőre történő teljesítése három egymást követő meghirdetés során is eredménytelen lett, a tárca vizsgálja az eszközök egyéb hasznosításának lehetőségét, illetve az értékesítési csomagösszetételében lehetséges változtatásokat.

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: HM EI Zrt.) a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM VFF) megbízása alapján zártkörű pályáztatási eljárás keretében kínált értékesítésre 179 db, honvédelmi célra feleslegessé minősített gépjárművet. A vezetői elgondolás értelmében az értékesített gépjárművekre a HM-MH állományába tartozó személyek pályázhattak.

A pályázatra 79 érvényes ajánlat érkezett, a beszámoló véglegesítésének pillanatáig 44 adásvételi szerződés került megkötésre, melyből a HM tárcának ezidáig 4,8 MFt bevétele képződött. Az értékesítési pályázat során megmaradt, illetve a későbbiekben inkurrensé minősített gépjárművek értékesítését a HM egyszerre, flottában tervezi.

Az ingatlangazdálkodás területén folyamatosan felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése. Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakkorló (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, majd Nemzeti Földközpont) részére bejelentésre kerültek, annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen.

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A KNBSZ 2019-ben 37 nemzetközi képviseletet (27 külföldi állomáshelyen attasé hivatalt, 1 hazai bázisról működtetett regionális attaséhivatalt, 4 biztonság védelmi főtiszti képviseletet, és 5 hírszerző műveleti főtiszt képviseletet) valamint 12 egyéni NATO/EU beosztást működtetett, ezáltal katonadiplomáciai területen mintegy 40 országban képviselte Magyarország érdekeit.

Nemzetközi programok

A NATO Biztonsági Beruházási Program Magyarországot érintő képességcsomagjainak megvalósítása 2019. évben is folytatódott. Az összességében 11 képességcsomag 122 projektje közül jelenleg 50 projekt van előkészítési vagy végrehajtási szakaszban. A fennmaradó projektek megvalósultak, a NATO általi műszaki és pénzügyi zárásuk részben vagy teljesen befejeződött.

Magyarország vonatkozásában jelen állapot szerint az alábbi fejlesztések, képességcsomagok megvalósítása van folyamatban:

– a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztések;
– az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerincradarok beszerzése és telepítése;
– a NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtéri fejlesztések;
– a NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítása;
– a NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai rendszer (DCIS) kiépítése;
– Stratégiai Légi Szállítási képesség a SACEUR felelősségi körzetén belül (Pápa) képességcsomag megvalósítása;
– a védekező és támadó légi eszközök (Kecskemét) képességcsomag megvalósítása;
– a tömeges üzemanyag tárolás (Pápa) képességcsomag megvalósítása;
– a NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU) (Székesfehérvár) képességcsomag megvalósítása;
– a fogadás, állomásoztatás és továbbmozgatás (RSOM) (Várpalota, Pápa) képességcsomag megvalósítása;
– a kiképzés (FIET) (Várpalota, Újdörögd) képességcsomag megvalósítása.

Végezetül, előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) projekthez, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást is.

A cikkhez ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom