Bevezető összefoglaló

A Honlap használatával összefüggésben ez az adatkezelési tájékoztató csak azokra a weboldalakra vonatkozik, amelyeket a jogalappal.hu domain tulajdonosa üzemeltet, és nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett más honlapokra, amikre például a www.jogalappal.hu hivatkozik. Ez az adatvédelmi tájékoztató kiterjed ugyanakkor a www.jogalappal.hu mindenkori látogatóira, használóira (együttesen, mint Felhasználó is).

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban, mint Tájékoztató is) rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az iparági standardoknak és a hasonló weboldalaknak megfelelő mértékű adatrögzítést végez, melyek egy része adott esetben személyes adatnak minősülhet. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a rögzített adatokra nem épít semmilyen marketing vagy kereskedelmi jellegű tevékenységet és profilalkotást sem végez. Az alkalmazott cookie-k számát az Adatkezelő igyekszik minimalizálni és a cookie kezelői általában harmadik félnek minősülnek.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Tájékoztató alkalmazásában érintett különösen a Felhasználó.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen Tájékoztató tekintetében az Adatkezelő Gyömbér Béla természetes személy (Kapcsolat e-mail: info (kukac) jogalappal.hu).

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Honlap: a www.jogalappal.hu webcímen elérhető digitális adattartalom összessége, ideértve annak aloldalait is. Nem tartozik azonban a Honlap fogalma alá bármely olyan, nem az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal, amelyre a Honlap hivatkozik.

Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében adatok, illetve személyes adatok továbbításra kerülnek, vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy az Adatkezelő jogos érdekére hivatkozással történik. A Felhasználók a Honlap használatával és az erről szóló automatizált értesítés Honlap alján megjelenő elfogadásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Honlap használata során a róluk generált személyes adatok kezelésre kerüljenek a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

A Felhasználó a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Érdekmérlegelési teszt

A fenti hozzájárulástól függetlenül az Adatkezelő a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét, operációs rendszerének típusát és a felhasználói cselekményeik időpontját a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (jogellenes felhasználás kiszűrése, illetve a kibertámadások elleni védelem érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A jogos érdek alapján történő adatkezelés olyan személyes adatokat érint, amelynek rögzítése megszokott az informatikai rendszerek üzemeltetése során. A rendszer logolása automatikus, manuálisan az adatok csak informatikai incidens estén kerülnek feldolgozásra.

A Honlap adminisztrációs felületébe történő jogosulatlan hozzáférési kísérletek jelentős száma, illetve a Honlap működésének meggátlását célzó támadások miatt az üzemeltető domain tulajdonos jogos érdeke a támadásra használt hálózatok hozzáférésének megakadályozása, a jogosulatlan hozzáférési kísérletek kiszűrése és blokkolása. Az Adatkezeléshez fűződő jogos érdek az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztje szerint erősebb a Felhasználó adatainak kezelésével járó esetleges kockázatoknál.

Kezelt adatok köre

A Honlap Szolgáltatásainak igénybevétele során az Adatkezelő a Felhasználó alábbi adatai kezelheti: a) a Felhasználó IP címe; b) a Felhasználó felhasználási cselekményének elvégzésének időpontja; c) a Felhasználóra vonatkozó demográfiai, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), amelyek a Google Analytics méréseiből és adatrögzítéséből, illetve rendszeréből származnak; d) a Felhasználó által használt informatikai megoldások.

A felhasználás és a Honlap Szolgáltatásának igénybevétele során rögzítésre került adatok kezelésének a célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése, anonimizált statisztikák, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, így: az a)-b) pontokban meghatározott adatok kezelésének a célja a Felhasználó azonosítása, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, anonimizált statisztikák, elemzések készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése (jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke). A c)-d) pontokban meghatározott adatok kezelésének a célja a felhasználói élmény fokozása (jogalapja a Felhasználó hozzájárulása).

Profilalkotás

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatok alapján a Felhasználóval kapcsolatban nem végez profilalkotást, illetve nem történik automatizált döntéshozatal sem.

Adattovábbítás

A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, a jogos érdekre hivatkozással, vagy a Felhasználó hozzájárulása alapján van lehetőség. Az adatokhoz az Adatkezelőn és bizonyos – a Tájékoztatóban részletesen megjelölt – adatkörben a konkrétan megjelölt Külső szolgáltatón kívül más nem fér hozzá.

Személyes adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat elektronikus formában tárolja. Az Adatkezelő által igénybe vett Külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a Felhasználó azonosítása, anonimizált statisztikák, elemzések készítése, illetve a felhasználói élmény fokozása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott Honlap működése nem lesz teljes értékű. A legnépszerűbb webböngészők lehetővé teszik a cookie-k Felhasználó általi kezelését, melyekhez segítséget az alábbi weboldalakon találhat:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Az Adatkezelő személyre szabott Szolgáltatások biztosításával összefüggésben, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: demográfiai, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján), amelyek a Google Analytics, mint Külső szolgáltató méréseiből és adatrögzítéséből, illetve rendszeréből származnak.

Az informatikai rendszerek működtetése során külön, technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő informatikai rendszere, illetve a DEFIANT Inc., mint Külső szolgáltató a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat (IP cím, felhasználó cselekmény időpontja) az Adatkezelő saját rendszere a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a felhasználási cselekményének időpontjában, automatikusan naplózza.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználóra vonatkozó, automatikusan generált adatok – melyek kezelésének jogalapja nem az Adatkezelő jogos érdekének védelme – legfeljebb két (2) évig) kerülnek tárolásra az Adatkezelő és a Külső szolgáltató informatikai rendszerében, azt követően automatikusan törlésre kerülnek. Az Adatkezelő jogos érdekének védelme érdekében kezelt adatok legfeljebb harminc (30) napig kerülnek tárolásra, azt követően automatikusan törlésre kerülnek.

A Felhasználó az előbbi időtartamtól függetlenül bármikor kérheti a személyes adatai törlését az info (kukac) jogalappal.hu e-mail címen. A Felhasználóra vonatkozó, technikailag rögzítésre kerülő adatok – melyek kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének védelme – az informatikai rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig (de legfeljebb két (2) évig) kerülnek tárolásra az Adatkezelő informatikai rendszerében, azt követően automatikusan törlésre kerülnek.

A Felhasználó az előbbi időtartamtól függetlenül bármikor kérheti a személyes adatai törlését az info (kukac) jogalappal.hu e-mail címen. Amennyiben a Felhasználó az adatai törlését kéri – és annak nincs jelen Tájékoztatóban megjelölt akadálya – úgy a kérelemben foglaltaknak megfelelő törlés időpontjáig történik a személyes adatok kezelése.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve az Adatkezelő informatikai rendszere elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Külső szolgáltató alkalmazása

Az Adatkezelő a Szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatót vesz igénybe, amivel az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltató rendszerében kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használja fel, de azt nem áll módjában garantálni.

A Külső szolgáltató 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. A Külső szolgáltató bizonyos esetekben hozzáférhet a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig cookie-k használatával biztosíthatják a Szolgáltatás személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

A Külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltató által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.

Adatkezelővel együttműködő információbiztonsági, adatvédelmi, webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltató(k):

Google LLC (Elérhetőség: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA, magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu).

DEFIANT INC. (Elérhetőség: 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA, adatkezelési tájékoztató: https://www.wordfence.com/privacy-policy/).

Facebook Inc. (Elérhetőség: Headquarters 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA, adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Mozilor Limited (Elérhetőség: 10 Paxton Crescent, Shenley Lodge, Milton Keynes, MK5 7PY, United Kingdom, adatkezelési tájékoztató: https://www.webtoffee.com/privacy-policy/)

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg törekszik megakadályozni azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról a Felhasználót értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére és adatvédelmi tisztviselő önkéntesen sem került kijelölésre.

A Felhasználók jogai

A Felhasználó az info (kukac) jogalappal.hu e-mail címen kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az elektronikus levélben küldött megkeresést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosíthat. A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa rendelkezésére bocsátott, illetve az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére, írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait. A Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben (9. § (1) bekezdésben, 19. § szakaszban) meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A Felhasználó kérésére a személyes adatot az Adatkezelő módosítja, helyesbíti, vagy szükség esetén kiegészíti az Infotv. 14. § b) pontjában foglaltak szerint. A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) a Felhasználó – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri; c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználótól érkező törlési kérelem megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve azok megtagadásáról a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül, írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a döntésre előírt határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó a következő felhasználási cselekményével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. Jogorvoslati lehetőségek Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshető az Adatkezelő az info (kukac) jogalappal.hu e-mail címen.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki, így a Felhasználó vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az Felhasználó a jogainak megsértése esetén továbbá bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kelt: Budapest, 2021. év augusztus hó 05. nap