Honvédelem és nemzetbiztonság

Amit egy magyar titkosügynöknek tudni érdemes

Titkosszolgálat

Megjelent az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló, 222/2019. (IX. 25.)  számú kormányrendelet. A jogszabály első ránézésre talán nem tűnik különösebben izgalmasnak, azonban az államtudományi képzések részét képezi a nemzetbiztonsági képzés is. Mivel pedig a norma elsődleges célja a képzési alapelvek, elvárt kompetenciák meghatározása, így egyfajta lakmuszpapír egyben arról is, hogy mit vár el a magyar jogalkotó a nemzetbiztonság területén dolgozó – leendő – szakértőktől.

A terület szabályozása természetesen egyáltalán nem előzmény nélküli, hiszen azt eddig egy másik, a 282/2016. (IX. 21.) számú kormányrendelet látta el, ami most hatályon kívül lett helyezve. A legmélyebb elemzéshez nyilván szükség lenne a korábbi és az új kormányrendelet összehasonlító bemutatására, amire én most egyáltalán nem vállalkoznék, pedig még annak is biztosan jelentősége van, hogy a korábbiban – a nemzetbiztonsági felsőoktatási területen belül – a nemzetbiztonsági szakértő képzés megelőzte a polgári nemzetbiztonsági szakértő képzést, az újban meg pont fordítva van.

Lényegében egyébként minden magyar titkosszolgálat nyitott a toborzásra (tehát bárki jelentkezhet, aki egyébként megfelel a követelményeknek), így többé-kevésbé megismerhető, hogy milyen jelölteket keresnek ezek a szervezetek. A képzések kapcsán (nyilván nem mindenki végez el ilyen képzéseket az érintett szervezeteken belül sem) viszont már elmondható, hogy a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szakra jelentkezők köre korlátozott, csak a polgári vagy katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartozók jelentkezhetnek.

A nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szak pedig csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozóak számára érhető el. A képzéseket egyébként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezi.

Akit a nemzetbiztonsági képzés (és a felvételi-kiválasztási eljárás), és általánosságban, ez a pálya egyébként behatóbban érdekel, annak ajánlom Zalai Noémi: A humánerőforrás-gazdálkodás kérdéseinek vizsgálata a nemzetbiztonsági szolgálatoknál című doktori értekezését, amely rengeteg érdekes részletet tartalmaz a kiválasztási folyamatról, a szervezeti sajátosságokról és az elvárt kompetenciákról, valamint a későbbi munkakörülményekről. Akit tehát ezek a területek érdekelnek, és esetleg gondolkodik a jelentkezésen, az számos helyről informálódhat a követelményekkel kapcsolatban.

Ebbe a sorba illeszthető a kormányrendelet is. Ezek az információk talán azért is kiemelten fontosak, mert általánosságban, a titkosszolgálatokhoz jelentkezők – a terület sajátossága folytán – egyébként aligha lehetnek teljes mértékben tisztában a leendő tevékenységükkel. Más kérdés, hogy ezt egyébként megelőzi egy olyan kiválasztási eljárás, amelynek enélkül is képesnek kell lennie a megfelelő jelöltek kiválasztására. Mindenesetre most röviden összefoglalnám, hogy a két nemzetbiztonsági képzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések alapján, milyen tudással, képességekkel, attitűdökkel kell rendelkeznie egy nemzetbiztonsági szakértőnek, Magyarországon.

POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más, a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek.

Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák

A polgári nemzetbiztonsági szakértő

a) tudása
– Alaposan ismeri és érti a nemzetbiztonsági tevékenység legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit, fogalmait, összefüggéseit, a nemzetbiztonsági szolgálatok helyét, szerepét, funkcióit.
– Átfogóan ismeri a nemzetbiztonsági szakterülethez kapcsolódó hazai jogszabályi és etikai normákat, különös tekintettel a titkos információgyűjtés szabályaira.
– Magas szinten ismeri a nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek működésének alapvető sajátosságait.
– Ismeri a nemzetbiztonság történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait.
– Szakmai kitekintéssel rendelkezik más országok nemzetbiztonsági struktúráira, szervezeteire.
– Ismeri a hírszerző, elhárító, valamint az elemző-értékelő és tájékoztató munka alapvető sajátosságait, területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
– Rendelkezik a szükséges pszichológiai és kommunikációs ismeretekkel.
– Tisztában van a szakmai tevékenység végzését szolgáló, segítő külső − nyílt és nem nyílt − információs források, adatbázisok, adattárak, nyilvántartások jelentőségével.
– Ismeri a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményeit.
– Tisztában van a nemzetbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó biztonsági szempontokkal, ismeri az ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályokat.
– Rendelkezik a biztonsági helyzet, kihívások, veszélyforrások, kockázati tényezők és fenyegetések nemzetbiztonsági szempontú megítéléséhez, értékeléséhez szükséges, preventív gondolkodást megalapozó ismeretekkel.
– Rendelkezik a további szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretekkel.

b) képességei
– Képes nemzetbiztonsági és terrorelhárító műveletek végrehajtása során a társ- és partnerszolgálatokkal való hazai és nemzetközi szintű együttműködésre.
– Képes a polgári nemzetbiztonsági feladatok végrehajtása során az előírt algoritmusok szerinti tevékenységre, az előre nem modellezhető helyzetekben a gyors és körültekintő értékelésre, döntések előkészítésére és a döntések meghozatalára.
– Képes a polgári nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközei és módszerei alkalmazásának megtervezésére, megszervezésére, a szakmai feladatok végrehajtására és irányítására.
– Képes a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon alapuló együttműködési viszony kialakítására és a kommunikációs technikák helyzethez igazítására, a szakmai ismeretek átadására, az önművelésre, a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére.
– Képes a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására.
– Képes a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, értékelésére, feldolgozására, hasznosítására, egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére.
– Képes a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazására.
– Képes az eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöketmódszereket, terrorelhárító eljárásokat szakszerűen alkalmazni.

c) attitűdje
– Készen áll szakmai felelőssége és tudása folyamatos fejlesztésére, valamint az önművelésre.
– Nyitott és fogékony a nemzetbiztonság és a rendészettudomány szakterületein zajló jogi, technikai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására.
– Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
– Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a nemzetbiztonsági és rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.
– Rendelkezik a szervezeti hierarchiának megfelelő engedelmesség képességével és parancsadási készséggel.

d) autonómiája és felelőssége
– Alkalmas a nemzetbiztonsági, ideértve a felderítési, elhárítási és terrorelhárítási szakmai feladatok végrehajtása során a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve rendvédelmi feladatokat ellátó szervek munkatársaival való hatékony együttműködésre, továbbá nemzetközi kapcsolattartásra és együttműködésre.
– Alkalmas személy- és iparbiztonsági ellenőrzés gyakorlati feladatainak végrehajtására.
– Alkalmas a hatáskörébe utalt feladatok, különös tekintettel a felderítéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységek végzésére.
– Alkalmas önálló döntéshozatalra, felelősséget érez a rábízott feladatok tervezéséért, szervezéséért, végrehajtásáért.
– Felelősséget érez szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért.
– Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

A specializációkon szerezhető sajátos kompetenciák

A humán felderítő specializáción továbbá a polgári nemzetbiztonsági szakértő

a) tudása
– Magas szinten birtokolja a titkos felderítés megkezdéséhez és lefolytatásához, a nemzetbiztonsági célú értékelő-elemzőtájékoztató rendszerek működtetéséhez szükséges szakmai ismereteket.
– Ismeri az emberi forrásból történő információgyűjtés társadalmi és pszichológiai hátterét, pszichológiai alapjait, az eszközrendszer létrehozását, fenntartását.
– Birtokában van a nyílt forrásból származó információgyűjtés általános ismereteinek.
– Részletesen és mélyen ismeri a polgári nemzetbiztonsági tevékenység- és feladatrendszerhez tartozó műveleti és technikai tudásanyagot.
– Jártas a nemzetbiztonsági értékelő, elemző és tájékoztató alrendszer alapelveiben, funkcióiban, technikai hátterében.
– Ismeri a bűnügyi hírszerzés vonatkozó jogszabályait, alapfogalmait, alapelveit, rendelkezik azok kiemelt szinten történő gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeretekkel.
– Jártassági szinten ismeri a speciális krimináltechnikai eszközök alkalmazását.

b) képességei
– Képes – különösen a humán információszerzés területén – a speciális szakmai ismeretek alkalmazásával a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényi, jogszabályi és aktuális feladat-meghatározásának kielégítéséhez szükséges információk megszerzésére.
– Képes az illetékességi terület nemzetbiztonsági helyzetének elemzésére, értékelésére.
– Képes a polgári nemzetbiztonsági szervezetek feladatrendszerének, valamint a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek sajátosságainak figyelembevételével az eszközök és módszerek
alkalmazásának tervezésére, szervezésére, különleges műveleti feladatok szakszerű végrehajtására és döntések előkészítésére.
– Felkészült a műveleti feladatok ellátása során a váratlan helyzetekben történő szakszerű és hatékony válaszadásra.
– Képes a társ- és partnerszolgálatokkal, bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, valamint a hivatásrendek képviselővel hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvételre.

c) attitűdje
– A nemzetbiztonsági feladatok kapcsán a rendszerszintű, komplex gondolkodás jellemzi.
– Nyitott a szakfeladatok végrehajtását elősegítő nemzetbiztonsági, közigazgatási és rendészeti szakismeretek elméleti anyagának elsajátítására, a gyakorlati ismeretkörök folyamatos fejlesztésére.
d) autonómiája és felelőssége
– Felelősséget érez munkája iránt, feladatait felelősséggel gyakorolja.
– Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

A technikai felderítő specializáción továbbá a polgári nemzetbiztonsági szakértő

a) tudása
– Korszerű ismeretekkel rendelkezik a technikai felderítés egyes szakterületeiről, alkalmazhatóságáról.
– Tisztában van a technikai adatszerzés, a titkos információgyűjtés, valamint egyes szakértői tevékenységek alapismereteivel.
– Ismeri az elektronikus információs rendszerek működésének alapvető sajátosságait, a kiberbiztonság főbb kihívásait, tisztában van az információs műveletek biztonságos és szakszerű végrehajtásához szükséges ismeretekkel.
– Birtokában van a nyílt forrásból származó információgyűjtés technikai vonatkozású elméleti és gyakorlati alapismereteinek.

b) képességei
– Képes a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek feladatrendszere sajátosságainak figyelembevételével speciális technikai eszközök alkalmazásának tervezésére, szervezésére, egyes szaktevékenységek szakszerű végrehajtására, és döntések előkészítésére.
– Képes a társ- és partnerszolgálatokkal, bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, valamint egyéb hivatásrendek képviselővel hazai és nemzetközi szintű szakmai együttműködésekben való részvételre.
– Képes a technikai szakfeladatok ellátása során hatékony feladatmegoldásra, egyes speciális szaktevékenységek szakszerű végrehajtására.

c) attitűdje
– Nyitott a nemzetbiztonság technikai és szakértői ismereteinek elmélyítésére, a technikai szemléletet elsajátítására.
– Törekszik ismeretei tudatos fejlesztésére, munkatársai szakmai fejlődésének támogatására.

d) autonómiája és felelőssége
– Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a felderítési feladataihoz tartozó technikai típusú tudásanyag naprakész ismeretéért, folyamatos fejlesztéséért.
– Szakfeladatait szakmai felelősséggel végzi.

A terrorelhárítási specializáción továbbá a polgári nemzetbiztonsági szakértő

a) tudása
– Ismeri Magyarország nemzetbiztonsági helyzetének, valamint a globális biztonságpolitika főbb sajátosságait.
– Tisztában van a terrorizmus geopolitikai, gazdasági, társadalmi, jogi, pszichológiai, pedagógiai összefüggéseinek lényegi elemeivel.
– Ismeri a terrorelhárítással kapcsolatos jogszabályokat, elméletének, gyakorlatának főbb ismereteit.

b) képességei
– Önállóan képes a főbb terrorelhárítási folyamatok jellegzetességeit felismerni, ezek alapján a szakmai vezetői feladatszabás alapján alapvető szakmai koncepciókat önállóan megfogalmazni.
– Objektumok, létfontosságú létesítmények és személyek védelme vonatkozásában képes a terrorizmussal kapcsolatos kockázatelemzések elkészítésére.
– Képes a pszichológia, a szociológia és a vezetéselmélet korszerű kutatási eredményeinek szakmai alkalmazására a terrorelhárító munkában.
– Képes a terrorelhárító műveletek tervezésében, előkészítésében, végrehajtásában, erők és eszközök alkalmazásában, műveletek irányításában, társszervezetekkel, partnerekkel való együttműködésben való részvételre.

c) attitűdje
Rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá teszik a vezetői irányszabás alapján az önálló feladat ellátására.

d) autonómiája és felelőssége
A vezetői feladatszabás alapján önálló feladatvégzésre alkalmas, képes ellátni az alsóbb szintű vezetői feladatokat.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉS SZAK

A képzés célja a speciális rendeltetésű nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más megrendelők számára olyan nemzetbiztonsági szakértők képzése, akik naprakész általános- és szaktudományi elméleti és gyakorlati ismereteik felhasználásával képesek a nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére. Alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan gyakorlati alkalmazására, a szakmai kultúra fejlesztésére.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A nemzetbiztonsági szakértő

a) tudása
-­ Rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti ismeretekkel.
‐ Tájékozott a nemzetbiztonsági szolgálatok történetével, rendszerével, feladataival, tevékenységével.
­‐ Alapvető ismeretekkel rendelkezik a felderítés és elhárítás területéről.
-­ Birtokában van a szakmai kapcsolattartás módszereinek, eljárásainak.
‐ Alapszinten ismeri az elemző-értékelő munka alapjait.
‐ Korszerű nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, biztonságpolitikai, védelempolitikai, hadtudományi, geopolitikai, geostratégiai, pszichológiai, informatikai és idegen nyelvi szaknyelvi ismeretekkel rendelkezik.

b) képességei
-­ Átfogóan alkalmazza a társadalmi és természettudományi ismereteket.
‐ Képes a nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközeinek és módszereinek alkalmazását megtervezni, megszervezni és a szakmai feladatokat végrehajtani.
‐ Tisztában van a szakmai kompetenciák megalapozásához szükséges tulajdonságokkal.
­‐ Magas szintű kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készségekkel rendelkezik.
­‐ Alkalmazni tudja a beosztásában tőle elvárt, áttekintő és rendszerező képességeket.
­‐ Hatékonyan alkalmazza az információs döntéstámogató elemző-értékelő munka és egyéb szakértői informatikai rendszereket.
‐ Magas szinten képes a munkaköréhez kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, feljegyzések és emlékeztetők önálló elkészítésére, okmányok kitöltésére.
-­ Képes fizikai állapotának elvárt szintű fenntartására.
­‐ Képes javaslatait szóban és írásban a szakmai kommunikáció szabályainak megfelelően prezentálni.

c) attitűdje
­‐ Készen áll szakmai tudása folyamatos fejlesztésére.
­‐ Munkája során fegyelmezett magatartás és az alakiság szabályainak betartása jellemzi.
­‐ A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat.
­‐ Feladatai ellátása során együttműködési készség jellemzi.
­‐ Nyitott az új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
­‐ Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
­‐ Elfogadja a nemzetbiztonsági és a Magyar Honvédség tevékenységével összefüggő, szakterülete etikai normáit és szabályait.
­‐ Olyan együttműködési készségekkel rendelkezik, amelyek a személyes és egyéni döntéshozatalt megkövetelő munkakörökhöz szükségesek.
-­ Sikerorientált és saját tevékenysége kritikus értékelő képességeivel rendelkezik.

d) autonómiája és felelőssége
‐ Képes a nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a munkaköréhez tartozó feladatai megtervezésére és végrehajtására.
-­ Az elsajátított szakmai és módszertani ismeretek szerint különböző bonyolultságú és kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza a gyakorlatban.
­‐ Képes szakmai ismereteit előre ismert döntési helyzetekben alkalmazni, véleményét képviselni.
­‐ Felelős az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk feldolgozásáért, alapösszefüggéseinek megértéséért.
‐ Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, az alapeljárás szakmai és szakmaetikai szabályainak betartásáért.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió hivatalos nyelvéből vagy valamely nem Európai Unió tag szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv.

Ha valakit érdekel ez a pálya, akkor a különböző releváns szervezetekhez az alábbi weboldalakon (is) lehet jelentkezni:

Alkotmányvédelmi Hivatal – http://ah.gov.hu/html/felveteli.html
Információs Hivatal – http://www.mkih.hu/karrier_.html
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – http://nbsz.hu/?mid=9
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – http://knbsz.gov.hu/hu/szemely.html
Terrorelhárítási Központ – http://tek.gov.hu/humanpolitika.html
TIBEK – http://tibek.gov.hu/allasajanlatok

A cikkhez
ITT lehet hozzászólni. Ha tetszett, ne maradj le a következőről:

 

Ajánlott tartalom